ထႆးႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၶိုၼ်းႁွင်ႉၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ

မိူင်းထႆးႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၶိုၼ်းႁွင်ႉၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်သမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 14 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ)  သူႇၶျၢတ်ႉၶျူမ်းၵလိၼ်ႇ Suchart Chomklin ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး လၢတ်ႈဝႃႈ ထႆးႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၶၵ်ႉတွၼ်ႈ  တႃႇႁပ်ႉၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵၢၼ်ႁပ်ႉၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆသွင်ၸိုင်ႈမိူင်း MOU မီးဝႆႉၼၼ်ႉသေ ထႆးတေၸႅၵ်ႇၽႄႁပ်ႉၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ ပဵၼ် 3 ၸုပ်ႈ၊ ၸုပ်ႈထီႉၼိုင်ႈ တေပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်သမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တဵမ်သွင်ၶဵမ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း၊ ၸုပ်ႈထီႉသွင် ၵူၼ်းဢၼ်သမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တဵမ်သွင်ၶဵမ် တိုၵ်ႉႁႃယဝ်ႉတူဝ်ႈ လႄႈ ၸုပ်ႈထီႉသၢမ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈသမ်းယႃႈယႃ ႁႄႉၵင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ထႆးၶဝ်ၸႅၵ်ႇပဵၼ်သီဝႆႉဝႃႈ ၸုပ်ႈသီၶဵဝ်၊ သီလိူင် လႄႈ သီလႅင် ၼႆသေ တေႁွင်ႉၵူၼ်းဢၼ်ယၢမ်ႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ၸုပ်ႈသီၶဵဝ် ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၵၢၼ်ႁွင်ႉၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈပေႃႈလဵင်ႉမႄႈလဵင်ႉၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းလူဝ်ႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈသဵင်ႈပၼ် ၵႃႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ လႄႈ ၵႃႈယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တႄႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး တေဢွၵ်ႇပၼ်ၼႆ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး လၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ်တေၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ တေလႆႈၵူတ်ႇထတ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 72 ၸူဝ်ႈမူင်း တေလႆႈၼႄဝႂ်ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉ ၸင်ႇတေလႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ သူႇၶျၢတ်ႉၶျူမ်းၵလိၼ်ႇ Suchart Chomklin ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ယၢမ်ႈတွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် August 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မိူင်းထႆး တေႁွင်ႉ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် 424,703 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တေႁပ်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 256,029 ၵေႃႉ၊ မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး 130,138 ၵေႃႉ၊ မိူင်းလၢဝ်း 38,526 ၵေႃႉ တႃႇၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ၊ ၵၢၼ်လဵင်ႉလူတူဝ်သတ်း လႄႈ ႁူင်းၵၢၼ်ယဵပ်ႉၽႃႈ ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈဢၼ်လူဝ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈတႄႉ တေပဵၼ်တီႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈသမုတ်ႇသႃၶွၼ်း၊ ၸႄႈတွၼ်ႈရယွင်း လႄႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၸၼ်ထပူးရီး ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း