ထႆးႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇႁွင်ႉၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် 4 သႅၼ်ပၢႆ တီႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း မိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတေႁပ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး တႃႇ 4 သႅၼ်ပၢႆ လူၺ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 August 2021 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး Bangkok Post ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတေႁပ်ႉၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ မိူင်းလၢဝ်းလႄႈ ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး သၢမ်မိူင်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

သူႇၶျၢတ်ႉၶျူမ်းၵလိၼ်ႇ Suchart Chomklin ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး  လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် May ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵဵပ်းသၢႆမၢႆတူၺ်းသေ လႆႈႁပ်ႉႁူႉဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး လူဝ်ႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈႁူင်းၵၢၼ် ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း 424,703 ၵေႃႉ ၼႆလႄႈ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ၸင်ႇလႆႈ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ ပေႃးငဝ်းလၢႆးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လီၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉၼႆ တေသိုပ်ႇႁပ်ႉၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ တေႁပ်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 256,029 ၵေႃႉ၊ မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး 130,138 ၵေႃႉ၊ မိူင်းလၢဝ်း 38,526 ၵေႃႉ တႃႇၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ၊ ၵၢၼ်လဵင်ႉလူတူဝ်သတ်း လႄႈ ႁူင်းၵၢၼ်ယဵပ်ႉၽႃႈ ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈဢၼ်လူဝ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈတႄႉ တေပဵၼ်တီႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈသမုတ်ႇသႃၶွၼ်း၊ ၸႄႈတွၼ်ႈရယွင်း လႄႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၸၼ်ထပူးရီး ဝႃႈၼႆ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းထႆး လီၶိုၼ်ႈယဝ်ႉပေႃးၼႆၸိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တေႁပ်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း မၢႆမီႈသွင်မိူင်း MOU ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉဝႃႈၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းၼႆႉတႄႉ ပုၼ်ႈတႃႇၵုမ်းထိင်းလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆသေ မိူင်းထႆးတိုၵ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢႆမီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်းဝႆႉယူႇလႄႈ တေပႆႇၸၢင်ႈႁပ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းမိူင်းထႆး ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉဝႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းပီႊပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇမၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း