ထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵွင်ႈပွတ်း 13 လဝ်း လႄႈ ၵွင်ႈယၢဝ်း 13 လဝ်း ၽွင်းတိုၵ်ႉတေသူင်ႇၸူး ၽင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်း ၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၺွပ်းလႆႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူၵ်းမႅၼ်ႈၵႃႈၶၼ် 4 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ (ငိုၼ်းထႆး) ၽွင်းတိုၵ်ႉတေသူင်ႇၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 27 May 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉမီးၵူၼ်းတေႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဢၼ်လီထၢင်ႇထိူမ်သေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး လၢႆလၢႆၽၢႆႇ ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းၵိဝ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း ဢိူင်ႇဝဵင်းၽၢင်ၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး လႆႈထူပ်းႁၼ် ၼၢင်းၸၢမ် ၼၢမ်းဝူင်း တိုၵ်ႉဢဝ်ၵုၼ်ႇၵႃႉ ဢၼ်တၢင်ႇလူတ်ႉမႃး ၶၢႆႉသႂ်ႇလူတ်ႉၵႃးထႅင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်လူတ်ႉၵႃး တႃႇတေႃႉတၢင်ႇၵႂႃႇၸူး ၽင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၵႃး ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိုဝ်ႈ ၵျေႃႇၽဵဝ်း ဢႃႇယု 32 ပီႊ မိူဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ၼႂ်းတိူၵ်ႈၵုၼ်ႇၵႃႉတင်းမူတ်း ထူပ်းႁၼ်ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တႃႇၸႂ်ႉတိုၵ်းၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်း 2 ၵေႃႉ ၵႂႃႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈထၢမ်တီႈ လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း ဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းတိူၵ်ႈၵုၼ်ႇၵႃႉတင်းမူတ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၵူတ်ႇထူပ်းႁၼ် ၵွင်ႈပွတ်း 13 လဝ်း လႄႈ ၵွင်ႈယၢဝ်း 13 လဝ်း မၢၵ်ႇၵွင်ႈထႅင်ႈ 46,375 လုၵ်ႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းထႆးမွၵ်ႈ 4 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ၊ ၼၢင်းၸၢမ် ၼၢမ်းဝူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈႁေႃႈလူတ်ႉၵႂႃႇတေႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇ တီႈႁိမ်းသုၼ်ၵၢင်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ TESCO LOTUS ဝဵင်းမႄႈသၢႆ သေသိုပ်ႇသူင်ႇပၼ်လူတ်ႉၵႃး တႃႇတေႃႉတၢင်ႇၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၽင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး လႆႈပိုတ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၽိတ်းမၢႆမီႈ လူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 242 လႄႈ ဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းမီးတၢင်းၽိတ်း ၶဝ်ႈၸွပ်ႇထၢမ်တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ဝဵင်းမႄႈသၢႆသေ တေသိုပ်ႇႁႃတူၼ်ႈတေႃႇ လွင်ႈၵႃႉၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၽိတ်းမၢႆမီႈၼႆႉၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼင်ႇၵႂၢင်ႈၶႂၢင် ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိဝ်သဝ်းသေ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်၊ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈသမ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈယူႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈသိုၵ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈသိုၵ်း ၶိုၼ်းလုၵ်ႉတေႃႇသူႈတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈမီး မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းၶျၢင်း လႄႈ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇႁင်းၵူၺ်းသေ ၶဝ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈ လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈ ယူႇမိူၼ်ၵၼ်။

ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ လႅပ်ႈတေမီး ၵူၼ်းမိူင်း/ၵူၼ်းသိုၵ်း သေမူႇသေၸုမ်း ဢၼ်ယူႇၽင်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သင်ႇသိုဝ်ႉတီႈမိူင်းထႆး ၵေႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း