ထႆး ယိုတ်းလႆႈၽွင်ဝၢၼ်ပွမ် ၼမ်ႉၼၵ်း 22 တၢၼ်ႇ လႄႈ ၵွၼ်ႈသီပွမ် ဢိၵ်ႇ ၼမ်ႉယႃလၢင်ႉဝၢၼ်ပွမ်

ႁူင်းၵၢၼ်တီႈၼိုင်ႈ လၵ်ႉႁဵတ်းၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉသွႆ ဢၼ်ပွမ်မၼ်းသေ သူင်ႇဢွၵ်ႇၶၢႆ ၼႂ်းလၢႆလၢႆၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းထႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ပီႊပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းထႆး လၢႆလၢႆသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇတၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ယႃႈယႃ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်း ႁူင်းၵၢၼ်တီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လမ်းလုၵ်ႈၵႃး ၸႄႈတွၼ်ႈပထုမ်းထႃးၼီးသေ ထူပ်းႁၼ်ဝႃႈ ႁူင်းၵၢၼ်လင်ၼႆႉ လၵ်ႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇသူင်ႇၶၢႆ ၽွင်ဝၢၼ် လႄႈ ၵွၼ်ႈသီ ဢိၵ်ႇတင်းထႅင်ႈ ၼမ်ႉယႃလၢင်ႉဝၢၼ်ႇ ဢၼ်ပွမ်မၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ပီႊပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။  

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ႁူင်းၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းမီးဝႂ်ၶႂၢင်ႉ ပိုတ်ႇၶွမ်ႇပၼီႇဝႆႉ ယူႇယဝ်ႉသေ တၢင်းၼႂ်းၶွမ်ႇပၼီႇသမ်ႉ ပိုတ်ႇႁူင်းၵၢၼ်လၵ်ႉပွမ်ႁဵတ်း ၽွင်ဝၢၼ် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင် လိုဝ်းလင် ၶၢႆလီသေပိူၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၽွင်ဝၢၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇ Ajinomoto ၼႆယဝ်ႉ။ ယူႇတီႈႁူင်းၵၢၼ်ၼႆႉသေ တေသူင်ႇဢွၵ်ႇၶၢႆ ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇလိူဝ်သေ ၶွင်တႄႉမၼ်းၼိုင်ႈၶိုင်ႈလႄႈ ၵမ်ႈၼမ်ၵေႃႈၶၢႆပၼ် ၸွမ်းၵၢတ်ႇၼတ်း (ၵၢတ်ႇၸဵတ်းဝၼ်း) လၢၼ်ႉၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈယႅမ်း ၼႂ်းသၢမ်ၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းထႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ လၵ်ႉပွမ်ႁဵတ်းၽွင်ဝၢၼ်ယဝ်ႉ ႁူင်းၵၢၼ်ၼႆႉ ယင်းလႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၵွၼ်ႈသီဢၼ်ပွမ် ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်ထႅင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵွၼ်ႈသီ ဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ Papinyo Group Co. Ltd. ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၵွၼ်ႈသီ BENNETT ၶၢႆလီသေပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ လႄႈ ၼမ်ႉယႃလၢင်ႉဝၢၼ်ႇ Sunlight ၼႆႉၵေႃႈ ပွမ်ႁဵတ်းၶၢႆမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁူႉ တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၽွင်ဝၢၼ်မဵဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်းၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ယိုတ်းဝႆႉလႆႈၼမ်ႉၼၵ်း 22 တၢၼ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းၵၢၼ်တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈယူႇတီႈႁူင်းၵၢၼ် ၵူၺ်းယူႇတၢင်ႇတီႈသေ ႁႃဢေႃႇတႃႇလႆႈယဝ်ႉၵေႃႈ သင်ႇလုၵ်ႈၼွင်ႉ ဢၼ်ယူႇတီႈႁူင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

PHOTO – Thia Post

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ယွၼ်ႉမီးၵူၼ်းသိုဝ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉသွႆ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ဢမ်ႇၶႅမ်ႉလီမိူၼ်ၼင်ႇ ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ လႄႈ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၶွင် ၶွမ်ႇပၼီႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်တႄႉမၼ်း ၸင်ႇလႆႈသိုပ်ႇၶႆႈ လမ်းၸွမ်းတူၺ်းဝႃႈ ၶူဝ်းၶွင်ပွမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လုၵ်ႈတီႈလႂ်မႃးၼႆသေ တေႃႇပေႃးႁႃႁၼ် တီႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်ပွမ် ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၶူဝ်းၶွင်ပွမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈပိုၼ်ၽႄၶၢႆဢွၵ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ပီႊပၢႆယဝ်ႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇသိုဝ်ႉၵိၼ်ၺႃး၊ သိုဝ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းၺႃး ၶူဝ်းၶွင်ပွမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၼႄႉၼမ်းဝႆႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းလၢၼ်ႉဢၼ်ဝႆႉဝၢင်းၸႂ်လႆႈဝႃႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်ပွမ်ၶဝ် တေဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၶၢႆသူင်ႇပၼ်လႆႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇတၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ယႃႈယႃ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇပဵၼ်မႃး တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉပွမ်၊ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉသွႆဢၼ်ပွမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းမီးၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ တေႃႇတူဝ်ၵူၼ်းႁဝ်းယူႇႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇႁူႉလႆႈ တိုၵ်ႉတေဢဝ် ၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

PHOTO – Thia Post

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း