ထႆး ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၶဝ်ႈယူႇၽင်ႇထႆး

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၶၢမ်ႈမႄႈၼမ်ႉၶူင်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇယူႇၽင်ႇထႆးၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းထႆး တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ႁႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းၽင်ႇမိူင်းယၢင်း။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 29 March 2021 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) လၢႆလၢႆသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူင်းထႆး လႄႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းထႆး တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း တင်းၼမ် 2,000 ပၢႆ ဢၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇယူႇ ၽင်ႇမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၽင်ႇမိူင်းယၢင်း လူၺ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေး ၽင်ႇမိူင်းယၢင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈမႃးပိုတ်းယိုဝ်း ဝႃႈၼႆ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 March 2021 ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း KNU လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၽႃပုၼ်ႇသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ မီးလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း KNU လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈထုၵ်ႇၾႆးၽဝ် လႄႈ လူႉၵွႆတင်းၼမ် မီးၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ 3 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈတင်းၼမ် ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေလွတ်ႈတၢင်းတၢႆၼႆၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶၢမ်ႈမႄႈၼမ်ႉၶူင်း ၵႂႃႇယူႇၽင်ႇမိူင်းထႆး တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမႄႈၶူင်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသရဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၵူၺ်းသမ်ႉလႆႈထုၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းထႆး သင်ႇႁႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း ၽင်ႇမိူင်းယၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ႁဝ်းၶႃႈပၢႆႈတီႈမႆႈ မႃးႁႃတီႈၵတ်း ၶဝ်ႈမႃးယူႇၼႂ်းမိူင်းၽင်ႇထႆး ၵူၺ်းၵႃႈ ထႆးသမ်ႉၸႂ်ႉပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် ၵႃႈလႆႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၽင်ႇမိူင်းယၢင်း ယွၼ်ႉဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းထႆး ဢဝ်ႁူဝ်ႉလဵၵ်းၼၢမ် မႃးႁႄႉလွမ်ႉဝႆႉ၊ ငဝ်းလၢႆးၽင်ႇမိူင်းယၢင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႅပ်ႈသေဢိတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉမီး လွင်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း လမ်းပိုတ်းယိုဝ်းဝႆႉယူႇ ပီႈၼွင်ႉဢိူၺ်း သင်ၽႂ်ႁပ်ႉႁူႉလႆႈၵေႃႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ၽွင်ႈ ၵိူတ်ႇမႃးပဵၼ်ၵူၼ်း ႁဵတ်းသင်ပေႉမႃးတုၵ်ႉၶ ယၢပ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်တၢၼ်ႇၼႆႉၼႆ” လႆႈႁၼ်ၼႂ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး Khao 3 Miti ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်း 2,000 ပၢႆ ဢၼ်လုၵ်ႉဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေး ဢီးတူးထႃႉသေ ပၢႆႈၶဝ်ႈၽင်ႇထႆးၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းထႆး ႁႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းလႄႈ ၶဝ်ၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ် ၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်သေ ၵႂႃႇပႂ်ႉၶီႇႁိူဝ်းၶၢမ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ၽင်ႇမိူင်းယၢင်း ယွၼ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သမ်ႉမီးၼမ် ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်သေ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း တေႃႇပေႃးၶမ်ႈလပ်းသိင်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸင်ႇတေၶၢမ်ႈၼမ်ႉယဝ်ႉတူဝ်ႈလႆႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃႇယုယႂ်ႇ လႆႈသႂ်ႇဢူႇသေ ဢဝ်မႆႉၵၢၼ်းသွတ်ႇႁၢမ်ဢဝ်ၵေႃႈမီး လိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉထႅင်ႈတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်း လၢတ်ႈဢွၵ်ႇသဵင်လဵဝ်ၵၼ်ဝႃႈ ထႆးၸႂ်ႉႁႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း ၽင်ႇမိူင်းယၢင်းသေတႃႉၵေႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉလႂ် ႁတ်းပွၵ်ႈမိူဝ်း ယူႇၶိုၼ်းတီႈႁိူၼ်း ၵႃႈတေလႆႈယူႇၼႂ်းထိူၼ်ႇၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်း ပေႃးတေယဵၼ်ၵႂႃႇၵွၼ်ႇ ၸင်ႇၵွႆႈႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈတုၵ်းယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ထိုင်တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးဝႆႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ တေပဵၼ်ယႃႈယႃ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢၼ်လူဝ်ႇႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ ၼႂ်းၸူဝ်ၽွင်းၼႆႉ လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸွမ်ၽွင်းလွင်မိူင်းထႆး ပရႃယုတ်း ၸၼ်းဢူဝ်းၶျုး လၢတ်ႈဝႃႈ ထႆးတေတူၺ်းထိုင် လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၸွမ်းၼင်ႇသုၼ်ႇလႆႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမီးဝႆႉၼၼ်ႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း