ထႆး ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼႅၼ်ႈၼႃသေတႃႉ တိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၵ်ႉၶဝ်ႈယူႇ

ၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ်ၼိုင်ႈပီႊ ဢၼ်ထႆးပိၵ်ႉဢိုတ်းလၢၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၵူႈတီႈတီႈ တႃႇႁႂ်ႈပေႃးတေၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႆသေ ၵူၺ်းတိုၵ်ႉမီးၵူၼ်း လၵ်ႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ မိူင်းထႆး။

ယွၼ်ႉလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈ (COVID-19) ဢၼ်တႄႇထူပ်းႁၼ် တီႈဝဵင်းဝူႇႁၢၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉသေ သမ်ႉလႆႈၶိုၼ်းၽႄႈလၢမ်း ၸွတ်ႇတူဝ်ၵႂႃႇၵူႈမိူင်းမိူင်းလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၵုမ်းထိင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈၼၼ်ႉ တီႈတၢင်းမိူင်းထႆးၵေႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းလၢၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵူႈမိူင်းမိူင်း ႁူမ်ႈပႃးတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 23 March 2020 ပီႊပူၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈၼိုင်ႈ (January 2021) ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် ၸမ်ထိုင် ၼိုင်ႈပီႊတဵမ်သေတႃႉ ငဝ်းလၢႆးလွင်ႈတႃႇတေပိုတ်ႇလၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းလႆႈၶိုၼ်း မိူၼ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇမုင်ႈႁၼ် သဵၼ်ႈတၢင်းမၼ်းလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်လႆႈ။

PHOTO – ThaiPBS North

ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း မိူင်းထႆး ပိၵ်ႉဢိုတ်းလၢၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းၼႆႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇသိုၵ်း၊ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈ၊ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လႄႈ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်ထႆးၶဝ် လႆႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၼႅၼ်ႈၼႃဝႆႉသေ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ လႄႈ တိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းထႆး လၵ်ႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း လူၺ်ႈၵူႈလွၵ်းလၢႆး တေႃႇထိုင် ၼႂ်းပီႊ 2021 ၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇသိုၵ်း ဢၼ်ပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် သိုပ်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 5 ၵေႃႉ တီႈဢိူင်ႇ ထႃႉသၢႆလူတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ ဢၼ်မႅၼ်ႈၽွင်း ၶၢမ်ႈမႄႈၼမ်ႉမိူၺ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းထႆး ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းထႆး ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ လၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇၶိုၼ်း ၼႂ်းမိူင်းထႆးထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း တင်းမူတ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉၽိတ်းပၵ်းပိူင်ႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လႄႈ တေလႆႈၺႃးတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၸွမ်းၼင်ႇ မၢႆမီႈမီးၼၼ်ႉသေ တေလႆႈထုၵ်ႇၵဵပ်းတူဝ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 25 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 187 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 13,687 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်းမီး 75 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ 2,850 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 10,662 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း