ထႆး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေး ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႈ 7 ဢွင်ႈတီႈ

ဢိင်ၼိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ၶႃႈႁႅမ်ဢဝ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း တင်းၼမ်တင်းလၢႆသေ ထႆး ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေမီးၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼမ်။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢႆမီႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီႊ လူၺ်ႈဢၢင်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်ႉထီႉ 8 November 2020 ပူၼ်ႉမႃး ဢၼ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸွမ်းတြႃး သဵၼ်ႈမၢႆၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်မီးလွင်ႈ ပႅတ်ႉလႅၼ် 6 သႅၼ်ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်တင်းဢၼ် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၼ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဝၢႆးသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းပႃး ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ထႅင်ႈတင်းၼမ် ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းသၽႃး ၸိူဝ်းႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၽႂ်မၼ်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

PHOTO -AP

ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 2 February 2021 ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်တႄႇၼႄၵၢင်ၸႂ် လူၺ်ႈလွၵ်းလၢႆး တွႆႇမေႃႈတွႆႇဢၢင်ႇ သၢၼ်ၶတ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႃႇပေႃးထိုင်တီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပႆၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇယွမ်း ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ယင်းၶဝ်ႈယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် လူၺ်ႈလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ဢဝ်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 60 ပၢႆ၊ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်မိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယွၼ်ႉလွင်ႈၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းမိူင်း တိူဝ်းၼမ်မႃး ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းလႄႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေမီးၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပၢႆႈၽေးၶဝ်ႈၵႂႃႇယူႇ ၼႂ်းမိူင်းထႆး မိူၼ်ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးၼႆသေ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူင်းထႆးၶဝ် လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေး တႃႇ 4 ၸႄႈဝဵင်း 7 ဢွင်ႈတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေး  ပဵၼ်တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ထႃႉသွင်ယၢင်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ၼႂ်းဝၢင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႉ ထႃႉသွင်ယၢင်း၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မႄႈရမၢတ်ႉ ႁိမ်းတႃႈႁိူဝ်း မၢႆ 19၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽူပ်းၽရႃႉ ပဵၼ်တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇဝႃးလေး လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈမေႃးၵိူဝ်ႉထႆး၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈလဵၼ်ႈႁဵင်း 5 ၸႄႈဝဵင်းတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ် လႄႈ ဝၢင်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်း ပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ၼႂ်း 4 ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ မီးၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ တင်းမူတ်းၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း