ထႆႇဝၼ်ႇ ၶဵင်ႇတႃႉၸူးၶႄႇ ပိုတ်ႇလုမ်းၽွင်းတၢင် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၸိုဝ်ႈထႆႇဝၼ်ႇ ၵမ်းသိုဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 November 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ထႆႇဝၼ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇလုမ်းၽွင်းတၢင် တီႈၼႂ်းဝဵင်းလူင်ဝေႇလ်ၼီႇဢႅတ်ႉသ် (Vilnius) မိူင်းလီႇထူဝ်ႇၼီႇယႃႇ (Lithuania) တီႈၼႂ်းယူးရူပ်ႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 18 ပီႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ထႆႇဝၼ်ႇပိုတ်ႇလုမ်းၽွင်းတၢင်တီႈ မိူင်းလီႇထူဝ်ႇၼီႇယႃႇ (Lithuania) ၼႆႉ မိူၼ်ပဵၼ်လုမ်းၽွင်းတၢင် ထႆႇဝၼ်ႇၵမ်းသိုဝ်ႈ လူၺ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိုဝ်ႈ “ထႆႇဝၼ်ႇ” ၼႆၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း လႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈပိုတ်ႇလုမ်းၽွင်းတၢင်မႂ်ႇ ၼႂ်းၵုၼ်ယူးရူပ်ႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 18 ပီႊၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈဢွင်ႇပေႉဢၼ်ၼိုင်ႈ ၽၢႆႇၵၢၼ်ၽွင်းတၢင်ဢၼ်ယိုင်ႈယႂ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇထႆႇဝၼ်ႇ ၵွပ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လုမ်းၽွင်းတၢင်ထႆႇဝၼ်ႇတင်းမူတ်း ၼႂ်းယူးရူပ်ႇ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၸိုဝ်ႈဝႃႈ “Taipei” ၼႆသေ တွၼ်ႈတႃႇငိူင်ႉဝႄႈ ၸႂ်ႉၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ ထႆႇဝၼ်ႇၵမ်းသိုဝ်ႈ ဢၼ်ၶႄႇဢၢင်ႈဝႃႈ ထႆႇဝၼ်ႇပဵၼ်မိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၶွင်ၶႄႇ ၼႆၼၼ်ႉယူႇ။

လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈထႆႇဝၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းလီႇထူဝ်ႇၼီႇယႃႇ (Lithuania)  ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႄႇဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်မႃး တေႉတေႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ လႆႈလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းႁၢႆႉႁႅင်းၸူးထႆႇဝၼ်ႇဝႃႈ “ပဵၼ်လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈဢၼ်မိူၵ်ႈလိူင်းတေႉတေႉ လႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်မုင်ႈမွင်း ႁႃလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ လႆႈၽိတ်းပိူင်ႈၵႂႃႇၵူၺ်း” ၼႆသေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ မိူင်းလီႇထူဝ်ႇၼီႇယႃႇ (Lithuania) ၵႄႈၶႆ လွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈဢၼ်ၼႆႉၵႂႃႇ ႁႂ်ႈဝႆးၽႂ်းလႄႈ ၾၢင်ႉထိုင် မိူင်းလီႇထူဝ်ႇၼီႇယႃႇ (Lithuania)  ႁႂ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁပ်ႉမိုဝ်းၸွမ်း ၽွၼ်းယွၼ်ႈဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃး ၽၢႆႇလင် လႄႈ ၶႄႇယင်းၸႂ်လမ်ပႃးထႅင်ႈ လွင်ႈဢၼ် မိူင်းလီႇထူဝ်ႇၼီႇယႃႇ (Lithuania) တေပိုတ်ႇလုမ်းၽွင်းတၢင်ၼႂ်းထႆႇဝၼ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈမၵ်းမၼ်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉ ထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵျၢဝ်ႉ လီၵျႅၼ်း (Zhao Lijian) ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် မိူင်းလီႇထူဝ်ႇၼီႇယႃႇ (Lithuania) ဝႃႈ   ၶႄႇတေႁဵတ်းၸွမ်း ပၵ်းပိူင်ၵူႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈ သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈၸမ်ပဵၼ် လႄႈ မိူင်းလီႇထူဝ်ႇၼီႇယႃႇ (Lithuania) တေလႆႈသၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်း လွင်ႈဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉၼႆယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈၸႅင်ႈလႅင်းဝႃႈ တေမိပ်ႇငႅၼ်းတေႃႇပိူင်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ထႆႇဝၼ်ႇမီးမိူင်းဢၼ် တင်ႈလုမ်းၽွင်းတၢင်ဝႆႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် 15 မိူင်း တီႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ဝၢႆးသေၶႄႇ ဢွင်ႇပေႉၼႂ်းၵၢၼ်တဵၵ်းတဵင်ႁႂ်ႈမိူင်းလၢႆလၢႆမိူင်း တတ်းၶၢတ်ႇပႅတ်ႈလွင်ႈၸမ်ၸႂ် ၼႂ်းလုမ်းၽွင်းတၢင်ထႆႇဝၼ်ႇၼႆယူႇ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် July 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၶႄႇယၢမ်ႈၸႂ်လမ်တေႃႇ မိူင်းလီႇထူဝ်ႇၼီႇယႃႇ (Lithuania) ဝႆႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ ဝၢႆးသေ မိူင်းလီႇထူဝ်ႇၼီႇယႃႇ (Lithuania) ပိုတ်ႇႁပ်ႉဝႃႈ တေႁႂ်ႈထႆႇဝၼ်ႇ ပိုတ်ႇလုမ်းၽွင်းတၢင် ႁႂ်ႈတင်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈထႆႇဝၼ်ႇၵမ်းသိုဝ်ႈၼႆၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႄႇ သင်ႇထွၼ်တူဝ် ၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်လႄႈ ႁႂ်ႈမိူင်းလီႇထူဝ်ႇၼီႇယႃႇ (Lithuania) ႁဵတ်းၸွမ်းၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ်ၼႆယူႇ။ ၽၢႆႇမိူင်းလီႇထူဝ်ႇၼီႇယႃႇ (Lithuania) ၵေႃႈ လႆႈထွၼ်ၽွင်းတၢင် ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၶႄႇၵႂႃႇယဝ်ႉမိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း