ထႆႇဝၼ်ႇတေဢမ်ႇႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းၶႄႇ ၵူၺ်းတေၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်ၵႂႃႇတဵမ်တီႈ

ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ထႆႇဝၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇတႄႇ ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းၶႄႇ ၵူၺ်းၵႃႈ တေၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်တဵမ်တီႈၵႂႃႇ သင်ဝႃႈ ထုၵ်ႇၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 October 2021 ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ထႆႇဝၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “ထႆႇဝၼ်ႇတေဢမ်ႇတႄႇႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းၶႄႇဢွၼ်တၢင်း ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သုၵ်ႉယုင်ႈတီႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼႃႈၼမ်ႉမႃးၼႆၸိုင် ပဵၼ်ၽၢႆႇၶဝ်ၵူၺ်း ဢၼ်မိပ်ႇႁႅင်းဢီးႁဵတ်းႁႂ်ႈသုၵ်ႈယုင်ႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်း လိူၵ်ႈထႅင်ႈတၢင်ႇၽၢႆႇ လိူဝ်သေတေလႆႈၶႄႉၶဵင်ႇတေႃႇၼႃႈၽူႈၶဵၼ် ၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈတဵမ်ဢဵၼ်တဵမ်ႁႅင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ၽၢႆႇတင်းထႆႇဝၼ်ႇ ၵႆႉလၢတ်ႈယူႇတႃႇသေႇ တိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်ၵဝ်ႇ သင်ဝႃႈလႆႈၶၢမ်ႇၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်းမႃး ၵူၺ်းၵႃႈ တေဢမ်ႇတႄႇပၢင်တိုၵ်းဢွၼ်တၢင်း လႄႈ တေသိုပ်ႇၵုမ်းထိင်းငဝ်းလၢႆး ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တင်းၶႄႇဝႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၶႄႇ လႄႈ ထႆႇဝၼ်ႇ ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 40 ပီႊပူၼ်ႉမႃး ၼႆယဝ်ႉ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ထႆႇဝၼ်ႇ ၵေႃႈ ယင်းလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၶႄႇတေၶဝ်ႈတိုၵ်းထႆႇဝၼ်ႇ ၼႂ်းပီႊ 2025 ယွၼ်ႉၼၼ် ၶႄႇလႆႈတႄႇၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၵၢၼ်သိုၵ်းမႃးတႃႇသေႇ ဢမ်ႇဝႃႈ ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းၶဝ်ႈၼႂ်းလႅၼ်ၶႅၼ်ႈ ၼႃႈၾႃႉထႆႇဝၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 October 2021 ပူၼ်ႉမႃး ၽၢႆႇတၢင်းၶႄႇၵေႃႈ လႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၵႅတ်ႇၶႄလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်း ၼႆသေ ၵၢဝ်ႇၼႄးထႆႇဝၼ်ႇ ပႃးဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်း တပ်ႉသိုၵ်းတၢင်ႇမိူင်း ဢၼ်ၶႂ်ႈမၢႆထိုင် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း