ထႆႇဝၼ်ႇၽိူမ်ႉၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇတႃႇၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း တိူဝ်းၼမ်မႃးထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AI Jazeera ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ထႆႇဝၼ်ႇလႆႈၽိူမ်ႉငိုၼ်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 240,000 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇထႆႇဝၼ်ႇ (8.69 ႁဵင်လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ) တွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းၶိူင်ႈယိပ်းဢၼ်ဢွၵ်ႇမႂ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီႊမိူဝ်းၼႃႈမႃးၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေမီးၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶိုတ်းၵၢပ်ႈလႄႈ တႃႇႁပ်ႉၽေးသိုၵ်းၶႄႇၼႆၼၼ်ႉ လႆႈၽိူမ်ႉငိုၼ်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမႃးထႅင်ႈ ႁူမ်ႈပႃးငိုၼ်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇမိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း တင်းမူတ်း တေမီးယူႇ 471,000 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇထႆႇဝၼ်ႇ (17 ႁဵင်လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ) ပဵၼ်ငိုၼ်းဢၼ်တႄႇၸႂ်ႉၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ် January ပီႊ 2022 ၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇတေလႆႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ဢၼ်တေၽိူမ်ႉထႅမ်ငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႆႉ တေလႆႈႁပ်ႉသဵင်ၵၢင်ၸႂ်တီႈၼႂ်းသၽႃးသေၵွၼ်ႇ ၼႆယူႇ။ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၽၢႆႇပႃႇတီႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈ သၢႆဢိၼ်းဝၼ် (Tsai Ing-wen) ၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်းၼမ်ယူႇလႄႈ လႆႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်းၼႂ်းသၽႃးမႃးငၢႆႈလူမ်ယူႇယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းထႆႇဝၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ၶႄႇလူင်းတိုၼ်းတင်းၼမ်လႄႈ လူင်းတိုၼ်းယူႇတႃႇသေႇ တွၼ်ႈတႃႇၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ် လွင်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇၵေႃႈ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးဝႆးႁႅင်းၼႃႇ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ သူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းလႄႈ ႁိူဝ်းတိုၵ်း ၶဝ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် တီႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇလႄႈ ၼႃႈၾႃႉ မႃးယူႇတႃႇသေႇ ၵွပ်ႈၼၼ် တွၼ်ႈတႃႇပဵၼ်ၵၢၼ်ႁပ်ႉမိုဝ်းၸွမ်း ၽူႈၶဵၼ်ဢၼ်မႃးယႃႉၵဝ်းႁဝ်းၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းထႆႇဝၼ်ႇၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်လႄႈ လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇဢိၵ်ႇတင်း ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၼႂ်းသိုၵ်းလၢႆလၢႆမဵဝ်း ႁႂ်ႈၼမ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းပွတ်းပွတ်းၼႆႉယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဢၼ်တေႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးမႂ်ႇၼႆႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတေၸၢင်ႈပဵၼ်ၽူႈၸတ်းႁႃၸွႆႈႁႃၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈလႄႈ Technology ဢၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈပၼ် ၼႆသေတႃႉ ၽၢႆႇတင်းထႆႇဝၼ်ႇ ၵေႃႉတေပဵၼ်ၽၢႆႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇႁင်းၵူၺ်းတင်းမူတ်း” ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလၢႆဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ထႆႇဝၼ်ႇလႆႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၵႂႃႇ တူဝ်ႈတင်းၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇသေ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း တွၼ်ႈတႃႇႁပ်ႉမိုဝ်းၸွမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈထႆႇဝၼ်ႇၼႆႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင်မႃးတီႈ TNN World, AI Jazeera

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း