ထႆႇဝၼ်ႇ တေသင်ႇသိုဝ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း F-16 ထႅင်ႈ 66 လမ်း၊ ၶႄႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်

ဝၢႆးသေထႆႇဝၼ်ႇ တိူဝ်းငိုၼ်းတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၽၢႆႇသိုၵ်းယဝ်ႉ ၶႄႇမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် လႄႈ ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းထႅင်ႈ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 17 August 2020 (တု-လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ TNN ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇလႄႇတီႈမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶႄႇမီးလွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉၶႄႇႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်လႅၼ်လိၼ်ၶွင်မိူင်းၶႄႇၵူၺ်းၼႆ လႄႈ မီးလွင်ႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၼႃႈၼမ်ႉ ပၢင်ႇလၢႆႇ ႁိမ်းမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ပွတ်းၸၢၼ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် 2 မိူင်း ႁွၼ်ႉမႆႈႁႅင်းမႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ သၢႆဢိၼ်းဝၼ် (Tsai Ing-wen) ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်း လွင်ႈတိူဝ်းငိုၼ်း တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႂ်းပီႊ 2021 ၼႆႉထႅင်ႈ 42,100 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ယင်းမီးပႃးလွင်ႈတႃႇတေသင်ႇသိုဝ်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ်းတိုၵ်း F-16 တီႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ထႅင်ႈ 66 လမ်း လွင်ႈၼႆႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ ယိၼ်းလီတေၶၢႆႁိူဝ်းမိၼ်ပၼ် ထႆႇဝၼ်ႇလႄႈ တေလူတ်းယွမ်းပၼ် ၵႃႈၶၼ်းႁႂ်ႈထုၵ်ႇလူင်းပႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႄႇ မီးလွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ ၶႄႇလႆႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်ၸမ်ၵၼ် ႁိမ်းၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မိူင်းၶႄႇ လႄႈ ထႆႇဝၼ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ လူတ်ႉၵႃးတိုၵ်း လႄႈ လူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇမၢၵ်ႇ ဢၼ်ယိုဝ်းလႆႈတၢင်းၵႆ 350 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ သင်ႇယိုဝ်း တီႈမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇလႆႈ ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈ ယွၼ်ႉၸႂ်ႉလၢဝ်ပွမ်ၵုမ်းၵမ်ၶိူင်ႈမၢၵ်ႇလူင်ၼႆႉဝႆႉတင်းမူတ်း ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ လႄႈ ထႆႇဝၼ်ႇၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆၵၼ် 180 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၶႄႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ပၵ်းဝႆႉၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၸမ်ၵၼ်တင်းမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇၼႆႉသေ ၽၢႆႇတပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ B-2A Spirit Stealth bomber သႅၼ်းႁိူဝ်းမိၼ်ဢၼ်ႁၢႆတူဝ်လႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၸႂ်ႉၶိူင်ႈတီႉၺွပ်းႁႃဢမ်ႇထူပ်းလႆႈၼၼ်ႉ 3 လမ်း လူင်းၵိုတ်းဝႆႉတီႈၵုၼ် တီႇဢေၵူဝ်ႇ ၵႃႇရ်သီႇယႃႇ (Diego Garcia) ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇဢိၼ်းတီးယႃး ပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Star ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ဝၢႆးသေ ၶႄႇဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ တီႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 30 June 2020 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ထႆႇဝၼ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇတီႈၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ ၸိူဝ်းၶႂ်ႈၶၢႆႉပၢႆႈဢွၵ်ႇ ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇယူႇတီႈမိူင်း ထႆႇဝၼ်ႇလႆႈၼႆလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ လႆႈတိူဝ်းလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ လႄႈ ၵုၼ်မႃႇၵၢဝ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၵုၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉၵူဝ်မီး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇသၢႆလပ်ႉ ပႃႇတီႇၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉၶႄႇ ပွမ်တူဝ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇယူႇၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း