ထႆႇဝၼ်ႇ ထုၵ်ႇႁႄႉႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ် WHO

ထႆႇဝၼ်ႇထုၵ်ႇႁႄႉႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈပီႊ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO ထႅင်ႈ ဝၢႆးသေ ၶႄႇ လႄႈထႅင်ႈလၢႆလၢႆမိူင်း ဢမ်ႇႁၼ်လီ။

ထႆႇဝၼ်ႇဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉ တႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ ၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပီႊထီႉ 7 ယဝ်ႉ၊ ၸွမ်းလူၺ်ႈၶႄႇ လႄႈထႅင်ႈလၢႆလၢႆမိူင်း ဢမ်ႇႁၼ်လီ ယွၼ်ႉထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ၊ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉတႄႉ ယၢမ်ႈလႆႈၶႂၢင်ႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပဵၼ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 8 ပီႊ တေႃႇထိုင် ပီႊ 2016 ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ်တႄႉၵေႃႈ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ႁႂ်ႈထႆႇဝၼ်ႇ ၶဝ်ႈမႃးမီးသုၼ်ႇႁူမ်ႈၸွမ်းယူႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉ ႁပ်ႉမိုဝ်း တေႃႇသူႈ တင်း COVID-19 ၵႂႃႇလႆႈလီ ၼႆယဝ်ႉ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ သေဢမ်ႇၵႃး မီးၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိုတ်းၵၢပ်ႈပႃး ယွၼ်ႉၼၼ် တေပဵၼ်ၽွၼ်းလီတေႃႇ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 May 2023 ၽွင်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ယူႇၼၼ်ႉ ၶႄႇၵေႃႈလႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ ထႆႇဝၼ်ႇပဵၼ်သုၼ်ႇၼိုင်ႈၶွင်ၶႄႇၵူၺ်းလႄႈ ယွၼ်ႉၼၼ် လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈၼပ်ႉသွၼ်ႇမိူင်းၶႄႇပဵၼ်ၸိုင်ႈလဵဝ်ယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵူၺ်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဢဝ်မႃးၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၵၢၼ်မိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈပီႊ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 21-30 May 2023 ၼႆႉလႄႈ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းထိုင်လွင်ႈၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇႁပ်ႉမိုဝ်းၸွမ်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်တေၸၢင်ႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈၼႆႉ ၼႆယူႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း