ထႆႇဝၼ်ႇ လၢႆႈၸိုဝ်ႈပပ်ႉ ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇမႂ်ႇ ဢဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ Republic of China ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ

ၶႄႇ ထူပ်းလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ လၢႆလွင်ႈလၢႆၽၢႆႇ ပူၼ်ႉမႃးပႆႇႁိုင်သင်ၼႆႉ ထႆႇဝၼ်ႇမီးလွင်ႈသင်ႇသိုဝ်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း သႅၼ်း F-16 တီႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇထႅင်ႈ 66 လမ်း လႄႈ ထႆႇဝၼ်ႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈ ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇမႂ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 02 September 2020 (ဝၼ်းလိူၼ်ၵဝ်ႈမူၼ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNA ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပပ်ႉ ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ (PASSPORT) ၼၼ်ႉ လၢႆႈပဵၼ်ၸိုဝ်ႈမႂ်ႇဝႃႈ “TAIWAN PASSPORT” ဢဝ်တူဝ်လိၵ်ႈ “Republic of China” ၼႆၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ပေႃးတေဢမ်ႇမီး လွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ၽိတ်းဝႃႈ ထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမိူင်းၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပပ်ႉၽၢတ်ႉသပွတ်ႇ ဢၼ်ထႆႇဝၼ်ႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ၼၼ်ႉ တၢင်းၼိူဝ်သုတ်း တေတႅမ်ႈၽႃႇသႃႇ ဢင်းၵိတ်းဝႆႉဝႃႈ “Republic of China” ထႅဝ်ႈတႂ်ႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈတႅမ်ႈဝႆႉ “TAIWAN PASSPORT” ၼႆလႄႈ ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ မိူင်းၶႄႇသေ ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈဢွၵ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်းၶၢမ်ႈမိူင်း ယွၼ်ႉလၢႆလၢႆမိူင်းၵမ်ႈၼမ် ပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တီႈဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈ ၽၢတ်ႉသပွတ်ႇၼႆႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူႈမိူင်းမိူင်း ပေႃးတေဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ပွင်ႇၸႂ်ၽိတ်း ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈ TAIWAN ႁႂ်ႈတူဝ်ယႂ်ႇသေၵဝ်ႇ လႄႈ တႅၵ်ႇလႅင်းလီသေ ပေႃးထိုင်မႃး လိူၼ်ထူၼ်ႈၼိုင်ႈ (January 2021) ၼႆႉ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ထႆႇဝၼ်ႇ လႆႈထူပ်းပၼ်ႁႃ လၢႆလွင်ႈလၢႆဢၼ် ယွၼ်ႉၶႄႇဢမ်ႇယွမ်းပၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိုဝ်ႈမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇၶေႃၶေႃ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈ လွင်ႈၽၢတ်ႉသပွတ်ႇၵူၺ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ႁိူဝ်းမိၼ် ဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်းမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ CHINA AIR LINES ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ ယွၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈ CHINA AIR LINES ၼႆၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တင်းမူတ်းၼႆႉသေ ၶႄႇတႄႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸႄႈမိူင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၵူၺ်း ၼႆသေ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးပႆႇႁိုင်သင်ၼႆႉၵေႃႈ ၶႄႇႁၢမ်ႈထႆႇဝၼ်ႇ ဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈသဵင် မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇႁင်းၶေႃ ပုၼ်ႈတႃႇတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶူင်းၵၢၼ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈပၢင်ၵုမ်လူင် ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ သၢႆဢိၼ်းဝၼ် (Tsai Ing-wen) လႆႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ႈ ထႆႇဝၼ်ႇ လႄႈ ၶႄႇၵေႃႈ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၵူႈဝၼ်း လႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 August 2020 ပူၼ်းမႃးၼႆႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈသူင်ႇၽွင်းလူင်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇသေ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁိုင်သင် ထႆႇဝၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈသင်ႇသိုဝ်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း သႅၼ်း F-16 တီႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇထႅင်ႈ 66 လမ်း လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႄႇ မီးလွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် တေႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ထႆႇဝၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း