ထႆႇဝၼ်ႇ သူင်ႇႁိုဝ်းဝိၼ် လိုပ်ႈလမ်း တပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်ၶႄႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 September 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ၵဝ်ႈလပ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ တပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်ထႆႇဝၼ်ႇ သူင်ႇႁိူဝ်းဝိၼ်တိုၵ်း ၶိုၼ်ႈၵၢင်ႁၢဝ် တွၼ်ႈတႃႇပၼ်ၾၢင်ႉ လႄႈ လိုပ်ႈလမ်း ႁိူဝ်းဝိၼ်သိုၵ်းၶႄႇ 19 လမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁႄႉၵင်ႈၽေးတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ။

ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းထႆႇဝၼ်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈၼႄၵႂႃႇဝႃႈ “တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ သူင်ႇႁိူဝ်းဝိၼ် 19 လမ်း မီးႁိူဝ်းဝိၼ်တိုၵ်း J-16 တင်းမူတ်း (10) လမ်း၊ ႁိူဝ်းဝိၼ်လိုပ်ႈလမ်း Su-30 (4) လမ်း၊ ႁိူဝ်းဝိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ ၼိဝ်းၶရီးယႃး H-6 (4) လမ်း လႄႈတင်းႁိူဝ်းဝိၼ်တိုၵ်းႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ (1) လမ်း လႆႈမိၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈႁႄႉၵင်ႈၽေးတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ ပွတ်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ၵုၼ်ထႆႇဝၢၼ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်ထႆႇဝၼ်ႇ လႆႈသူင်ႇႁိူဝ်းဝိၼ်တိုၵ်း ဢွၵ်ႇၵႂႃႇပၼ်ၾၢင်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႆသေ တွၼ်ႈတႃႇတေႁပ်ႉႁူႉလႆႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၸႂ်ႉပႃးၶိူင်ႈတူၺ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် ဢၼ်ၸႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်း မၢၵ်ႇၼူၾႆးၼၼ်ႉယူႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်ၶႄႇၵႆႉၵႆႉ ဢဝ်ႁိူဝ်းဝိၼ်သေ ၶဝ်ႈမႃးပူၼ်ႉပႅၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇတပ်ႉသိုၵ်းထႆႇဝၼ်ႇယူႇတႃႇသေႇ ၼႂ်းလိူၼ် June 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵူၺ်း သိုၵ်းၶႄႇ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း (28) လမ်းသေ ၶဝ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇထႆႇဝၼ်ႇမႃးယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင် − TNN World

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း