ထႆႇဝၼ်ႇ ဢမ်ႇႁၼ်လီ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းၶႄႇ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 10 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ထႆႇဝၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်မိူင်းၶႄႇ ၽိုၵ်းသိုၵ်း တၢင်းတပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ် လႄႈ တပ်ႉလိၼ် တီႈၼိူဝ်ၵုၼ် ပွတ်းၸဵင်ႈၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်းမိူၼ်းထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉ မိူၼ်ၶႄႇတင်ႈၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ထႆႇဝၼ်ႇ လႄႈ တင်ႈၸႂ်လွၵ်ႈငိူတ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းတပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ထႆႇဝၼ်ႇ ဢမ်ႇႁၼ်လီ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းၶႄႇ

မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ယူႇတီႈထႆႇဝၼ်ႇသေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶႄႇၵုမ်းထိင်းတပ်ႉၶႄႇၶဝ် ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇၶႄႇတႄႉ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈမႃးတႃႇသေႇဝႃႈ ၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇ ဢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႈလူၺ်ႈလၢႆး တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ယူႇတႂ်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇမိူင်းၶႄႇၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄႇမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ Yeh Kuo-hui လၢတ်ႈတီႈၼႂ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၶႄႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢမ်းၶၢတ်ႈလႆႈ လႄႈ ၽၢႆႇတၢင်းထႆႇဝၼ်ႇၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းၵူႈလွင်ႈ တႃႇငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။
ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃးထွမ်ႇတူၺ်းၸွမ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၽၢႆႇၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ထႆႇဝၼ်ႇ လၢတ်ႈၼၼ်ႉၼႆ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၶႄႇတူင်ႉၼိုင်မႃးႁႅင်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈသွင်ဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။


ယၢမ်းလဵဝ် ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၶႄႇမႃးၽိုၵ်းသိုၵ်းတပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်ယူႇၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ လႄႈ ၵုၼ်ပရႃႇတတ်ႉသ် (Pratas island) ဢၼ်ထႆႇဝၼ်ႇပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၼၼ်ႉယူႇသေ ၶိူင်ႈမိၼ်ဢၼ်ၶႄႇ ၸႂ်ႉၽိုၵ်းယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်မဵဝ်း Su-30 လႄႈ J-10 ဝႃႈၼႆ။

ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄႇမိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ Chang Che-ping ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၶႄႇ ၼႆႉ မၼ်းယႃႉလွင်ႈမၼ်းၵိုၼ်း ၵုၼ်ထႆႇဝၼ်ႇ လႄႈ ပဵၼ်ၽေးတေႃႇ သဵၼ်ႈတၢင်းသၢႆၵၢၼ်မိၼ် ၵၢင်ႁၢဝ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းယူႇသေ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “တႃႇတပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်းတေၵႅတ်ႇၶႄ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ ယႃႇထၢင်ႇလဵၵ်ႉႁဝ်းၶႃႈ၊ ႁဝ်းၶႃႈယုမ်ႇယမ်ႇၼမ်ႉၵတ်ႉႁဝ်းလႄႈ တိုၼ်းတေၵႅတ်ႇၶႄဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း” ဝႃႈၼႆ။


ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶႄႇလွၵ်ႈငိူတ်ႈတူင်ႉၼိုင်ယူႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၽၢႆႇတၢင်းထႆႇဝၼ်ႇသေ လႆႈပၼ်ႁႂ်ႈမိူင်းဢၼ်ပဵၼ်ဢူၺ်းလီၵၼ်တင်းထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉ ႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNA ယင်းလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ မိူင်းဢူၺ်းလီထႆႇဝၼ်ႇၼႆႉၵေႃႈ တေၶႂ်ႈမၢႆထိုင် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇယူႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ ယူႇတီႈထႆႇဝၼ်ႇသေ လႆႈႁပ်ႉသိုဝ်ႉၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇသိုၵ်း တီႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၶႄႇ လႆႈၵႂႃႇၽိုၵ်းသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတင်းၼမ် တီႈၼိူဝ်ၵုၼ်ၼၼ်ႉ တႄႇမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလၢႆဝၼ်းပုၼ်ႉသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၽၢႆႇတၢင်းၶႄႇတႄႉ ပႆႇႁၼ်တုမ်ႉတွပ်ႇလၢတ်ႈသင်ၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇတၢင်းထႆႇဝၼ်ႇတႄႉၵေႃႈ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် လူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽၢႆႇတၢင်းၼႃႈၸဵင်ႇၸၼ်းလႄႈ ၼႃႈတၢင်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉယူႇသေ တူဝ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ Tsai Ing-wen ၵေႃႈ ပၼ်ၾၢင်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးမဵဝ်းဢၼ်တေၸၢင်ႈမီး လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈပေႃႇပဵၼ်မႃးလႆႈလႄႈ လွင်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်ၵၼ်ၵေႃႈ လူဝ်ႇဝႆႉပဵၼ် လွင်ႈယႂ်ႇ ၵူဝ်ဝူၼ်ႉသွၼ်ငဝ်းလၢႆးၽိတ်းပိူင်ႈ ဝႃႈၼႆ။


တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − CNA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း