ပရူႇၼၢႆး- ၽူႈၼမ်းၼႂ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တေမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ

ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တီႈဝဵင်းၵျႃႇၵႃႇတႃႇၼၼ်ႉသေ   ပရူႇၼၢႆး- ၽူႈၼမ်းၼႂ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တေမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 1 June 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ REUTERS ဢၢင်ႈဢိင်လႅင်ႇၶၢဝ်ႇ ၽွင်းတၢင်ပရူႇၼၢႆးသေ ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ  ပရူႇၼၢႆး- ၽူႈၼမ်းၼႂ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃး တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ၊ ပဵၼ်ၽွင်းယၢမ်းဢၼ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇၼင်ႇၵၼ် တိုၵ်ႉမီးပၢႆးဝူၼ်ႉ ဢၼ်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ် လွင်ႈဝႃႈ တေဢဝ်လွၵ်းလၢႆးလႂ်သေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လူင်ပွင်ႈၸိုင်ႈၼႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈဢၼ်တေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉပဵၼ် Erywan Yusof ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းလႄႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ မိူင်းပရူႇၼၢႆး ဢိၵ်ႇတင်း Lim Jock Hoi ၽူႈၼမ်းၼႂ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ်လႄႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ် ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းပရူႇၼၢႆး တင်းသွင်ၵေႃႉၼႆႉ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်တေမႃးႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း လၢႆလၢႆၽၢႆႇ ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈလၢႆလၢႆၽၢႆႇ ဢွၼ်ၵၼ်လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွင်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈထုၵ်ႇၺႃးၶၢႆႉဝၼ်းမၼ်းပႅတ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် တေၸၢင်ႈထုၵ်ႇၺႃး ၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈၵေႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ လၢႆးတၢင်းၽွင်းတၢင်ဢမ်ႇၶႅပ်ႉလႅပ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

PHOTO: VNA

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈၽူႈၼမ်းၼႂ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ၸွင်ႇတေမီးလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇၸွမ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းၽၢႆႇသၼ်ၶတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇႁိုဝ် ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈဝႆႉပႃး ၵူၼ်းဢၼ်သၢၼ်ၶတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈပၢႆႈသိူင်ႇတူဝ်ဝႆႉ ယွၼ်ႉလႆႈထုၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ REUTERS လႆႈသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် လွင်ႈတၢင်းမၼ်းၵႂႃႇ တီႈၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) ၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈၶေႃႈတွပ်ႇၶိုၼ်း သေၽၢႆႇသေတၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ လုၵ်ႉမႃးတီႈ ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 April 2021 တီႈဝဵင်းလူင်ၵျႃႇၵႃႇတႃႇ မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ၼီးသျုး ဢၼ်ၽူႈၼမ်းတင်း (9) မိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ပၢင်ၵုမ် (5) ၶေႃႈၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း