ပရႃႇသီးလ် တေၸၢမ်းၶိုၼ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်မိူင်းၶႄႇ ၶူၼ်ႉၶႂႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽၢႆႇပၢႆး ယူႇလီ မိူင်းပရႃႇသီးလ် လႆႈမႄးၸၢမ်းၶိုၼ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ် မိူင်းၶႄႇ ၶူၼ်ႉၶႂႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇသေ ၸၢမ်းယူတ်းယႃ ၵူၼ်းမိူင်းပရႃႇသီးလ်ယူႇသေ ၽႅဝ်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း  ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ဝၼ်းၸၼ် ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈၸၢမ်းၸႂ်ႉ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်မိူင်းၶႄႇ ၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမီးၽွၼ်းႁၢႆႉတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း လႆႈမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉ မၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းပရႃႇသီးလ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီး ၶေႃႈတုမ်ႉတွပ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးတင်းၼမ် ႁူမ်ႈပႃး ၸုမ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၸၢမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်လႆႈတူၵ်းၸႂ်သေ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ  ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈယွၼ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။  

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ တေၸၢမ်းၸႂ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မိူင်းၶႄႇ တီႈ ၼႂ်းမိူင်းပရႃႇသီးလ် လႄႈ လွင်ႈတေသင်ၵိုတ်းယင်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ၸႄႈ ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း ႁူမ်ႈပႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း သွၵ်ႉပူဝ်းလူဝ်း (Sao Paulo) ၶဝ် လႆႈမီးလွင်ႈတၢင်းႁၼ်ထိုင် ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် တင်းၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မႃးယူႇတႄႉတႄႉ တႃႇတေပဵၼ်ၸၢမ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်းမႅင်းတၢင်းပဵၼ်  COVID-19 ဢၼ်ၶႄႇပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် ၶွမ်ႇပၼီႇ Sinovac ၼႆႉ  တီႈၼႂ်းမိူင်းပရႃႇသီးလ် ဝႃႈၼႆ။ 

ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၸိုင်ႈမိူင်း ပရႃႇသီးလ် တႄႉၶိုၼ်းဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းပုတ်ႉၼၼ်ႉဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈလွင်ႈၸၢမ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီႁဝ်း မႃးထတ်းသၢင်တူၺ်းၶိုၼ်းလီလီယဝ်ႉ  မၼ်းပဵၼ် ယွၼ်ႉၶေႃႈမုၼ်း ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပဵၼ် တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၽၢႆႇတၢင်း ၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေလႆႈႁူႉၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ လႆႈမႃးၸင်ႈတူၺ်းၶိုၼ်း လၢႆၽၢႆႇလၢႆတၢင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈဝႃႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလီၸၢမ်းၸႂ်ႉၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၸၢင်ႇလႆႈ ဢွၼ် ၵၼ်ၸၢမ်းၸႂ်ႉၶိုၼ်းသေ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ၸမ်တေၸၢမ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလႄႈ တေဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉ မိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ မိူင်းပရႃႇသီးလ်ၵေႃႈ ပဵၼ်မိူင်းထီႉသၢမ် ဢၼ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉသေ ယူႇတီႈတူဝ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းပရႃႇသီးလ်ၵေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈႁူပ်ႉပၼ်ႁႃ လွင်ႈဢၼ်မၼ်းလၢတ်ႈႁႂ်ႈ ၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈလွင်ႈၸၢမ်းၸႂ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − CNA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း