ပရႃႇသီးလ် ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၼ်းလူႉတၢႆ ႁဵင်ပၢႆ လႄႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် တင်းလုမ်ႈၾႃႉ သုင်ထိုင် 5 လၢၼ်ႉ

ဝၢႆးသေ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် လႅၵ်ႈလၢႆႈၽွင်းလူင် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵေႃႉမႂ်ႇ ပႆႇႁိုင်သင် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼမ် ဝၼ်းလဵဝ်လူႉတၢႆ သုင်ထိုင် ႁဵင်ပၢႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 20 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ဝၢႆးသေ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ပရႃႇသီးလ် Jair Bolsonaro လႄႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵေႃႉၵဝ်ႇ Nelson Teich မီးတၢင်းႁၼ်ထိုင် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်လၢႆလၢႆလွင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁပ်ႉမိုဝ်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းပရႃႇသီးလ်ၼၼ်ႉ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵေႃႉၵဝ်ႇ Nelson Teich လႆႈထုၵ်ႇပူတ်း ၸၼ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် Jair Bolsonaro လႆႈၶိုၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း Eduardo Pazuello ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းပရႃႇသီးလ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵေႃႉမႂ်ႇ Eduardo Pazuello တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ တေႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႈယႃ ဢၼ်ယူတ်းယႃ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ (Malaria) ၼၼ်ႉသေ ယူတ်းယႃၵူၼ်းၸိူဝ်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ႁႅင်း ႁႂ်ႈၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႈယႃ ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ ယူတ်းယႃၵူၼ်းပဵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) ဢိၵ်ႇတင်း ၸုမ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃ လႄႈ တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉတႄႉ လၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ သင်တေၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႈယႃ ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉသေ ယူတ်းယႃၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆၸိုင် တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူဝ်ၸႂ်သၼ်ႇတဵၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢမ်ႇမိူၼ်ၵဝ်ႇသေ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေး ထိုင်တီႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်လႆႈၼႆယဝ်ႉ။

ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းပဵၼ်မႂ်ႇ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (16,517) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်တင်းမူတ်းမီး (271,885) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (1,130) ၵေႃႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ သုင်ထိုင်ႁဵင် လႄႈ ႁူမ်ႈၵူၼ်းဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ တင်းမူတ်းမီး (17,983) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး (106,794) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းပဵၼ်ၼမ် လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼမ်သုတ်းတႄႉ ပဵၼ်တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶၢဝ်းတင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (20,289) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ် တင်းမူတ်းမီး (1,570,583) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (1,552) ၵေႃႉ ၵူၼ်းလူႉသဵင်တၢႆ တင်းမူတ်းမီး (93,533) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး (361,180) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 20 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း၊ (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းမူတ်းမီး ( 5,002,439 ) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းလုမ်ႈၾႃႉမီး (325,214) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး (1,971,353) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 20 May 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15:00 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း