ပရႃႇသီးလ် ၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ လွင်ႈၸၢမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်မိူင်းၶႄႇ ၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇ

ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်မိူင်းၶႄႇ ၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇသေ ၸၢမ်းၸႂ်ႉ တူၺ်းယူႇ ၼႂ်းမိူင်းပရႃႇသီးလ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမီးၽွၼ်းယွၼ်ႈၽွၼ်းၸႃႉ တုမ်ႉတွပ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ဝၼ်းၸၼ်ပူၼ်ႉ မႃးၼႆႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းပရႃႇသီးလ် လၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈၸၢမ်းၸႂ်ႉ ယႃႈယႃ ႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်မိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ Sinovac Biotech ဢၼ် ၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃ ငဝ်ႈငုၼ်းပၵ်းယူႇဝႆႉၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ဝဵင်းလူင်ပေႇၵျိင်း(Beijing)သေ လႆႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸၢမ်းၸႂ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းဢၼ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်တၢင်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇယႃႈယႃ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉယူႇ။

ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇယႃႈယႃ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႇပၼီႇသေ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႈယႃဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ ၶဝ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းယွၼ်ႈႁၢႆႉၸႃႉ ဢၼ်တုမ်ႉတွပ်ႇမႃးလႄႈ ၸႂ်ႉလႆႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႈသိပ်း (90%) သေ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ယႃႈယႃဢၼ်ၼႆႉ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈCOVID-19 ၼႆႉ ႁၢႆၵႂႃႇလႆႈယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 October 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းပရႃႇသီးလ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈမီးမၢႆမီႈတႃႇတေၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈၸၢမ်းၸႂ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယူႇ ဝၢႆးသေ မီးၽွၼ်းယွၼ်ႈႁၢႆႉၸႃႉ တုမ်ႉတွပ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်လႆႈၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ လွင်ႈၸၢမ်းၸႂ်ႉ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၶွင်ၶွမ်ႇပၼီႇၶႄႇၼႆႉတႄႉ ယူႇတီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ်သေ ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈပႃးႁူဝ်ယွႆႈ ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်လွင်ႈလပ်ႉၶွင်ၶွမ်ႇပၼီႇ ဝႃႇၼႆ။

ၽွၼ်းယွၼ်ႈႁၢႆႉၸႃႉယႃႈယႃ ဢၼ်လႆႈႁၼ်တီႈၸွမ်းႁူင်းယႃၼႂ်းမိူင်းပရႃႇသီးလ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉၵေႃႈ ဝၢႆးသေလႆႈၸၢမ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်မိူင်းၶႄႇႁဵတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈၸၢမ်းယႃႈယႃၼၼ်ႉ လႆႈၶၢမ်ႇၽွၼ်းယွၼ်ႈႁၢင်ႈႁၢႆႉႁႅင်းလႄႈ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ထိုင်တီႈလႆႈသုမ်းသၢႆၸႂ်ပႃး၊ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇၵႅၼ်ႇၶႅင်သေ ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇ ဢမ်ႇပေႉတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်လႆႈသေ လႆႈယူႇႁူင်းယႃဝႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် လႆႈၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈလွင်ႈၸၢမ်းယႃႈယႃ ႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 မိူင်းၶႄႇယဝ်ႉၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၽၢႆႇသုၼ်ၵၢင်ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းမိူင်းပရႃႇသီးလ် ဢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်း ၶွမ်ႇပၼီႇၶႄႇသေ ၸၢမ်းယႃႈယႃဢၼ်ၼႆႉယူႇၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽၢႆႇသုၼ်ၵၢင်ပၢႆးယူႇလီ ၶဝ်သေ  ပဵၼ်ဢၼ်တူၵ်းၸႂ် လူင်လၢင် လႄႈ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းဝႆႉ ပိူင်ပဵၼ်ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − AFP/jt

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း