ပလိၵ်ႈထႆး တိၺွပ်းလႆႈ ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇပွမ် ဝႂ်ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇ ႁူမ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 16 လၢၼ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 September 2019 ပလိၵ်ႈထႆး တိၺွပ်းလႆႈ ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇပွမ် ဝႂ်ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇ ႁူမ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 16 လၢၼ်ႉ တီႈၼႂ်းႁိူၼ်းၽူႈယိင်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢင်းသၢဝ်ရတ်း ၼိတိသၵ်ႇယူဝ်းထိၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ရိမ်းၵူၵ်း ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆး။

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈငိၼ်းသၢႆၶၢဝ်ႇဝႃႈ တီႈပွၵ်ႉရိမ်းၵူၵ်း မီးလွင်ႈၶၢႆငိုၼ်းဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ တေႃႇလႃႇပွမ်ၼႆလႄႈ ပလိၵ်ႈၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း တိၺွပ်းဝႃႈၼႆ ၊ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၵႂႃႇတိၺွပ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၵုမ်းပလိၵ်ႈ မၢႆ 32 သီႈလႃႉပယႃႈၼွႆႉ ပွမ်တူဝ်ႁဵတ်းမိူၼ်ၼင်ႇၵႂႃႇသိုဝ်ႉ ငိုၼ်းဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇတေႃႇလႃႇပွမ် သေ ၸင်ႇၵပ်းသိုပ်ႇ ၸုမ်းပလိၵ်ႈၶဝ် တိၺွပ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းသၢဝ်ရတ်း ၼိတိသၵ်ႇယူဝ်းထိၼ်း ၼႆႉ မၼ်းၼၢင်းႁွင်ႉထူပ်း ၵူၼ်းဢၼ်တေသိုဝ်ႉ ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇပွမ်တီႈႁိမ်း လၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းတီႈၼိုင်ႈသေ ၸင်ႇႁွင်ႉၵႂႃႇတီႈႁိူၼ်း မၼ်းၼၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇလႆႈၶႅပ်းဝႂ်သွၵ်ႈ တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း ၼၢင်းသၢဝ်ရတ်း ၽူႈၵုမ်းပလိၵ်ႈ သီႈလႃႉပယႃႈၼွႆႉ ပၼ်ၶေႃႈသင်ႇ ပလိၵ်ႈပႂ်ႉ လႅၼ်လိၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇလၢတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ပလိၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

Facebook Page ၶွင်ၸုမ်းပလိၵ်ႈတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပလိၵ်ႈၵူတ်ႇထတ်းသွၵ်ႈႁႃႁၼ် တိူၵ်ႈသွင်လုၵ်ႈ ဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉ ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇပွမ် တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း ၼၢင်းသၢဝ်ရတ်း ၸၼ်ႉသွင် ဝႃႈၼႆ ၊ ၼႂ်းတိူၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼၼ်ႉ မီးငိုၼ်းဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇတေႃႇလႃႇပွမ် 4949 ဝႂ်သေ ႁူမ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 15 လၢၼ်ႉ ၊ ၼႂ်းတိူၵ်ႈမၢႆသွင်သမ်ႉ မီးငိုၼ်းတေႃႇလႃပွမ် 524 ဝႂ် ႁူမ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 1.6 လၢၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸုမ်းပလိၵ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတိၺွပ်းလႆႈ ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇပွမ် ဝႂ်ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇ လႄႈ ၸေႈပဝ်ႇ သႅၼ်းမိူၼ်ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇပွမ်ၼၼ်ႉ တင်းၼမ်သေ ၸေႈပဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေပဵၼ်ၸေႈဢၼ်သုၵ်ႈလၢင်ႉ ၶိူင်ႈသၢၼ်မီး လွင်ႈတႃႇတေႁဵတ်း ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇပွမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၽူႈယိင်းၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢင်းသၢဝ်ရတ်းၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် သူင်ႇပၼ်ႁူင်းပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်း သေ ပိုတ်ႇလိူင်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉ လွင်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် ငိုၼ်းပွမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း-Irrawaddy
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း