ပလိၵ်ႈထႆး တိၺွပ်း ၵူၼ်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉလၵ်ႉတေႃႉသူင်ႇ ၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ်

ပလိၵ်ႈထႆး ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၶွၼ်ႇ ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ တိၺွပ်း ၵူၼ်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ တီႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း ဝဵင်းမႄႈသၢႆ လႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆး လႄႈ မိူင်းထႆး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတေႃႉယႃႈလမ် လတ်းၽၢတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 August 2019 ၵူၼ်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း လူတ်ႉၶိူင်ႈတၢင်ႇၵုၼ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆးသေ လတ်းၽၢၼ်ႇလၢၼ်ႇ ဝဵင်းမႄႈသၢႆ မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ လီထၢင်ႇထိူမ် လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၶွၼ်ႇ မိူင်းထႆး ၸႂ်ႉၶိူင်ႈ X-ray ၵူတ်ႇထတ်းသေ တိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈလမ် ၼမ်ႉၼၵ်း 25 ၵီႇလူဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၶွၼ်ႇ မိူင်းထႆး လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ဝဵင်းမႄႈသၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်မီးႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် လႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈ ၸင်ႇလႆၶဝ်ႈမႃးၵူႈလၢႆး ၊ ယွၼ်ႉၼႆ လႄႈ ၸွမ်းလၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈ X-ray သေ ၵူတ်ႇထတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပလိၵ်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ ဢၼ်တေႃႉသူင်ႇယႃႈလမ် 17 ႁေႃႇ ၊ ၼမ်ႉၼၵ်း 25 ၵီႇလူဝ်ႇ လတ်းၽၢၼ်ႇလၢၼ်ႇ လႅၼ်လိၼ်မိူင်းထႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၼၢင်းၽိတ်ႈ ဢႃႇယူႉ 40 ပီႊ ၊ ၼၢင်းလူႇ ဢႃႇယူႉ 30 ပီႊ ဢိၵ်ႇတင်း ၼၢင်းဢေးလဵၵ်ႉ ဢႃႇယူႉ 31 ပီႊ ဝႃႈၼႆ ၊ ၸိူဝ်းၶဝ် 3 ၵေႃႉ ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ယႃႈလမ်ၼႆႉ သိုဝ်ႉမႃးတီႈ ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆးသေ လႆႈသိုဝ်ႉၼိုင်ႈႁေႃႇ ငိုၼ်းထႆး 11000 ဝၢတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 August 2019 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ပလိၵ်ႈထႆး တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 15 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းမိူင်းထႆး 6 ၵေႃႉ တီႈႁွင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ယူႇသဝ်းၼမ် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ သမုတ်ႉသႃၶွၼ်း ယွၼ်ႉၶဝ် တူမ်ႈၵိၼ်ၼမ်ႉမႆယႃႈ ဢၼ်မိူင်းထႆး မၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆသေ ပိၵ်ႉႁႄႉႁၢမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ မႆယႃႈၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၵိၼ်မၼ်း တၢမ်ႇငိုၼ်း ၊ တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ဢမ်ႇၼၵ်းၼႃသေတႃႉ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ၵိၼ်တႄႉ တေထုၵ်ႇၺႃးတၢင်းၽိတ်း လိုပ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – VOA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း