ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ

ပလိၵ်ႈထႆး ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆၽၢႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ် တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး−ထႆး သေ တေႃႉတၢင်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး MGR Online ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၶမ်ႈၶိုၼ်း ဝၼ်းထီႉ 10 January 2023 ၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈထႆး လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လၢႆလၢႆၽၢႆႇ လႆႈလမ်းၸွမ်းလူတ်ႉၵႃး ဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ် လုၵ်ႉတီႈလႅၼ်လိၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ တေၵႂႃႇသူင်ႇပၼ် ၸုမ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေႃႇထိုင် လူတ်ႉၵႃးၼၼ်ႉ ပေႃးပိၼ်ႈတူၵ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ႁိမ်းၽင်ႇတၢင်း တီႈပွၵ်ႉ−7 ဢိူင်ႇၼွင်ႁၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇသေ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ ဢၼ်မီးၼႂ်းလူတ်ႉၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း 1,990,000 မဵတ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းတေႃႉတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်တႄႉ တၢၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈပွၵ်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇတၢင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တေၵူတ်ႇထတ်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းမီးလႄႈ တေၼႅတ်ႈ ၸွမ်းသွၵ်ႈႁႃၽူႈၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း