ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ 2 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉပၢႆ

ပလိၵ်ႈၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ထႆးလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆၽၢႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈလႅၼ်လိၼ် တေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး တင်းၼမ်။

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ 2 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉပၢႆ
Photo-Maesaipress

ၸွမ်းၼင်ႇ Maesaipress ဢွၵ်ဝႆႉ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 26 March 2023 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 March 2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း 23:00 မူင်း ပလိၵ်ႈၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆၽၢႆႇ လႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေမီးလွင်ႈတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် လုၵ်ႉတီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး−ထႆး သေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး မိူင်းၸိုင်ႈထႆး ၼႆလႄႈ ၽၢႆႇတၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် ၸင်ႇလႆႈလမ်းၸွမ်းလူတ်ႉၵႃး ဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လႅၼ်ႈယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵဵင်းသႅၼ်−ၵဵင်းႁၢႆးသေ မုင်ႈၼႃႈၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး တေႃႇထိုင်တီႈ ဢိူင်ႇၼၢင်းလႄး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးသေ ၸင်ႇလႆႈႁႄႉၵိုတ်းတႃႇၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ယႃႈမ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 2,672,000 မဵတ်ႉ လႄႈ တီႉၺွပ်းလႆႈပႃးၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ဢႃႇယု 61 ပီႊ ၼိုင်ႈၵေႃႉသေ ၽၢႆႇတၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ်ၵေႃႈ တေသိုပ်ႇၸႅတ်ႈထၢမ် တႃႇၸွမ်းတီႉၺွပ်းၽူႈၸိူဝ်းၵဵဝ်ၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း