ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁဵတ်းၸုမ်ႈပွမ်

ဢိင်ၼိူဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း သင်ႇႁဵတ်းၸုမ်ႈပွမ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းထႆး (Immigration) ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေတေႃႇဢႃႇယုဝီႇသႃႇ ပၼ်ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ယူႇၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆၼၼ်ႉလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်း ၵူတ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း (Immigration) ဝဵင်းသူႇရၢတ်ႉထႃးၼီး လႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ သင်ႇႁဵတ်းၸုမ်ႈပွမ် ဢၼ်တေႃႇဢႃႇယုဝီႇသႃႇ ပၼ်ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈလၢၼ်ႉ Green Compugraphic ဝဵင်းသူႇရၢတ်ႉထႃးၼီး မိူင်းထႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၸဝ်ႈတီႈၵႂႃႇထိုင် လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵေႃႉဢၼ်သင်ႇႁဵတ်းၸုမ်ႈပွမ် တိုၵ်ႉတေၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်ၶိုၼ်း ၸုမ်ႈဢၼ်သင်ႇႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸင်ႇလႆႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်သေ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းၵေႃႉၼႆႉ ၸိုဝ်ႈၵျေႃႇၶၢႆႇတူႇ (MR. KYAW KHAING THU) ဢႃႇယု 35 ပီႊ မၼ်းၸၢႆးယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉသင်ႇႁဵတ်းၸုမ်ႈပွမ်ၸိူဝ်းၼႆႉတင်းမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး လၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်လႆႈသင်ႇႁဵတ်းၸုမ်ႈပွမ် ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ယွၼ်ႉမၼ်းပဵၼ် လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်ၸိုဝ်ႈသဵင် ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆး ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး သေဢမ်ႇၵႃး တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ် မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းပႃးၸွမ်းထႅင်ႈလႄႈ သင်ဝႃႈ ၽႂ်ထူပ်းႁၼ် လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ပၵ်းပိူၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ် မီးလွင်ႈ လိူတ်ႇမႆႈပေႃးၼႆ ႁႂ်ႈၸႅင်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းလႆႈတီႈ မၢႆၾူၼ်း 1178 ၼႆယဝ်ႉ။

ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး လႆႈၸႂ်ႉပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸွမ်းမၢႆမီႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေ ၵုမ်းၵမ်လႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆသေ ၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႂ်ဝီႇသႃႇ ဢႅဝ်ႇလႄႇမိူင်းထႆး လႄႈ ဝႂ်ဝီႇသႃႇ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ၊ မိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇတေႃႇဢႃႇယုႇၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တေဢမ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းသင် တေႃႇပေႃးထိုင် သဵင်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈ (7) ဢမ်ႇၼၼ် ဝၼ်းထီႉ 31 July 2020 (တုတိယ လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း