ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႅင်ႈတင်းၼမ်

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး လူၺ်ႈၽိတ်းမၢႆမီႈ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး တင်ႈလၢၼ်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈထႅင်ႈတင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 July 2024 (လိူၼ်ပဵတ်ႇမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၽၢႆႇတၢင်းၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႉပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး လူၺ်ႈ ၽိတ်းမၢႆမီႈတင်းမူတ်း 16 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၸၢႆး 10 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 6 ၵေႃႉ တီႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇ ထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽယုႁႃႇၶီးရီး ၸႄႈတွၼ်ႈၼၶွၼ်းသဝၼ် ႁူမ်ႈပႃး ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းဢွၼ်ၼႄတၢင်း ပဵၼ်ၵူၼ်းထႆးထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇပလိၵ်ႈထႆး လႆႈၸႅတ်ႈထၢမ်ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးယွမ်းႁပ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈႁပ်ႉၸၢင်ႈတီႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းၸိုဝ်ႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇႁပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇသေ ၵႂႃႇသူင်ႇတီႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၽရၼၶွၼ်း သီဢယုထယႃး လႄႈ လႆႈငိုၼ်းၵႃႈၸၢင်ႈ 10,000 ဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမိူင်း လူၺ်ႈၽိတ်းမၢႆ မီႈသေ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၽၢႆႇတၢင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းထႆးၶဝ်ၵေႃႈ တေႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း