ပလိၵ်ႈပရႃႇသီးလ် ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၸုမ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၵူၼ်းတၢႆ 25 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ တေၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်သေ မီးၵူၼ်းတၢႆၼမ်ထိုင် 25 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးပလိၵ်ႈ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 7 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ဝၢႆးသေမီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၸုမ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် မီးလွင်ႈႁူၺ်းသူၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မႃးၽိုၵ်ႉၽွၼ်ႉၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တႃႇၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ Jacarezinho ဝဵင်းရီႇဢူဝ်ႇ တီႇ ၵျုႇၼႄႇရူဝ်ႇ (Rio de Janeiro) ယဝ်ႉၼၼ်ႉ  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ မိူင်းပရႃႇသီးလ် လႆႈၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈမီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 25 ၵေႃႉ လႆႈႁၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

Ronaldo Oliveira ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းပလိၵ်ႈ ဝဵင်းရီႇဢူဝ်ႇ တီႇ ၵျုႇၼႄႇရူဝ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼမ်သုတ်း ဢၼ်ယၢမ်ႈမီးမႃး ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၼႆႉလႄႈ ဢၼ်လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တင်းၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၽၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ လႆႈတူၵ်းသုမ်းပႃး ၽူႈမီးၸၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၶီႇလူတ်ႉၾႆးတႂ်ႈလိၼ်ၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo: Reuters

ၸွမ်းၼင်ႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၶဝ် ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ပဵၼ်ၸုမ်းၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လႄႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ၵႆႉလၵ်ႉၵူၼ်း ဢဝ်ႁၢႆလၢႆပႅတ်ႈလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ယင်းပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်ၽၢႆႇလႂ်လၢႆလၢႆ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႃႈႁိုဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဝဵင်းရီႇဢူဝ်ႇ တီႇ ၵျုႇၼႄႇရူဝ်ႇ (Rio de Janeiro) ၼႆႉ တူၵ်းယူႇၼႂ်းၸႄႈမိူင်း ဢၼ်မီးလွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉဝဵင်းၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႈပႃႈၼမ် မီးၸုမ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်း လႄႈ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် ယူႇသဝ်းဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း