ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼင်ႇၵၼ် ယိုဝ်းၵၼ်တၢႆ တီႈတိူင်းၸႄႈၵႅင်း

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၸႄႈၵႅင်း တိူင်းၸႄႈၵႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉသၢမ်လၢဝ် လူႉတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 May 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ မၢႆ (16) ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းၸႄႈၵႅင်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၶိုၼ်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉသၢမ်လၢဝ် ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸေႃႇၶိၼ်ႇ လူႉတၢႆထင်တီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵေႃႉဢၼ်ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၸေႃႇၶိၼ်ႇ လူႉတၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိမိူင်းၶျၢင်း လႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶျၢင်း ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မိူဝ်ႈၶဝ်ႈထႅဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉ မီးလွင်ႈၽိတ်းမေႃးထဵင်ၵၼ်သေ ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လုၵ်ႈတပ်ႉၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၸေႃႇၶိၼ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵမ်းလႄႈ ၸင်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဢၼ်ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ လွင်ႈၶဝ်ႈသွင်ၵေႃႉ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ယိုဝ်းၵၼ်တၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉလွင်ႈသုၼ်ႇတူဝ် လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉတင်းလုၵ်ႈတပ်ႉ ဢမ်ႇလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်လီလီၵေႃႈပႃး ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
Photo – CJ

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း