ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး တဵၵ်းယွၼ်းၶွၼ်ႇ လၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈယႅမ်း လႄႈ လၢၼ်ႉၶၢႆလဝ်ႈ ပီႇယႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉမွင်ႇၼၢႆႇ ၸၼ်ႉ 2 မႆ ၵႂႃႇတဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယေး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၸၢႆးထုၼ်းဢွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵလႃး ႁႂ်ႈၵဵပ်းပၼ်ၶွၼ်ႇ လၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈယႅမ်း လႄႈ လၢၼ်ႉၶၢႆလဝ်ႈပီႇယႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇဢူႈ ဢိၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈယေး ဢိူင်ႇၼႃးၶၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉမွင်ႇၼၢႆႇ တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈၸၢႆးထုၼ်းဢွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယေး ၵဵပ်းပၼ်ၶွၼ်ႇ လၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈယႅမ်း လႄႈ လၢၼ်ႉၶၢႆလဝ်ႈပီႇယႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇဢူႈ ဢိၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈယေး ဢိူင်ႇၼႃးၶၢၼ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈၵဵပ်းပၼ်ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉလႂ် သၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 5,000 ပျႃးသေ ႁႂ်ႈသႂ်ႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ် တႃႇ 5 လိူၼ်ၼႆလႄႈ ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉလႂ် တေတူၵ်းမႅၼ်ႈယူႇ သၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 25,000 ပျႃး။ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇဢူႈ လၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈယႅမ်း ႁူမ်ႈပႃးတင်း လၢၼ်ႉၶၢႆလဝ်ႈပီႇယႃႇ မီး 7 တီႈ၊ တီႈဝၢၼ်ႈယေးသမ်ႉ လၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈယႅမ်း ႁူမ်ႈပႃးတင်း လၢၼ်ႉၶၢႆလဝ်ႈပီႇယႃႇ မီး 8 တီႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း 2 ဝၢၼ်ႈပေႃးၼႆၸိုင် လၢၼ်ႉၶၢႆ မီး 15 တီႈ ႁူမ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တေတူၵ်းမႅတ်ႈယူႇ 375,000 ပျႃး၊ မွင်ႇၼၢႆႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးၵဵပ်း 2 ဝၢၼ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ တေၶိုၼ်းၶဝ်ႈၵဵပ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၶၢၼ်ထႅင်ႈဝႃႈၼႆဢေႃႈ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ်တႄႉ ၶဝ်တေၵဵပ်းပႆႇလႆႈသဵင်ႈၶႃႈ လႆႈယိၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်မၢင်ၵေႃႉလၢတ်ႈတႄႉ ၽိူဝ်ႇတႃႉတေသႂ်ႇၶွၼ်ႇပၼ် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တႃႉသႂ်ႇၶွၼ်ႇပၼ်သိုၵ်းတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇလီႁိုဝ် သိုၵ်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈ မီးယူႇလူး ဝႃႈၼႆ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်လီလီလႄႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈငိုၼ်းတွင်းယူႇ သေဢမ်ႇၵႃး မိူဝ်ႈလဵဝ် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးသမ်ႉ တဵၵ်းတဵင်ယွၼ်းၶွၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။   

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 July 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းပွၵ်ႉ (ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ) ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈသေ ၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၽၢႆလူင် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၽၢႆႇလူင် ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်းလႄႈ ၵႂႃႇသိမ်းဢဝ်လၢႆပႅတ်ႈ လဝ်ႈ ၊ ပီႇယႃႇ  တီႈလၢၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း  ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မၢပ်ႇမႂ်ပႃးငိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း