ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA လႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်

ဝၼ်းထီႉ 15 September 2019 ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈတူဝ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ Arakan Army – AA တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း  ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းမိုဝ်း လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈပိုတ်ႇဢဝ်ဢမူႉဝႆႉပႃး ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် လွႆးငိုၼ်း (ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်) 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မၶၢႆႇၶၢႆႇ (ႁွင်ႉ) ၶၢႆႇၶၢႆႇၸၢမ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း AA လႆႈဢဝ်ငိုၼ်း 21,700 သႅၼ်ပျႃး (ပဵၼ်ငိုၼ်းဢၼ်ၵႃႉယႃႈသေလႆႈမႃး) လွႆးၵႂႃႇတီႈ မၶိၼ်ႇမီႇမီႇၵျေႃႇ ၵေႃႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵၢၼ်ဢူၼ်းငိုၼ်း ဢေးဝၼ်း (ဝဵင်းလိူဝ်ႇ) သေ ငိုၼ်း 21,700 သႅၼ်ပျႃးၼၼ်ႉ မၶၢႆႇၶၢႆႇ လႆႈလွႆး ႁဵတ်း 12 ပွၵ်ႈ လႄႈ ၵႂႃႇထုၵ်ႈဢဝ်ငိုၼ်း တီႈ ယၢၼ်ႇၼၢႆႇထူၺ်း 2,500 သႅၼ်ပျႃး လႄႈ တေႃႇထူၺ်းထူၺ်းလၢႆႇ 19,200 သႅၼ်ပျႃး ႁူမ်ႈ 21,7000 သႅၼ်ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈဢူၼ်းငိုၼ်းတင်းၼမ် ဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ် ၵႂႃႇတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၼႆသေ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၺႃးတီႈ ၵၢၼ်ဢူၼ်းငိုၼ်း ဢေးဝၼ်း (ၵၢၼ်ဢူၼ်းငိုၼ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်) ၼႆယဝ်ႉ ၊ ယူႇတီႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵေႃႈ တီႉၺွပ်းလႆႈတူဝ် မၶၢႆႇၶၢႆႇ လႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ တီႈတူဝ်မၼ်းၼၢင်း ဝႃႈၼႆ ၊ မၶိၼ်ႇမီႇမီႇၵျေႃႇ လႄႈ တေႃႇထူၺ်းထူၺ်းလၢႆႇ ဢိၵ်ႇတင်း ယၢၼ်ႇၼၢႆႇထူၺ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် လွႆးငိုၼ်း ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈပိုတ်ႇဢမူႉဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇ မၶၢႆႇၶၢႆႇ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ မိူဝ်ႈပီႊ 2015 ၼၼ်ႉ လႆႈလၵ်ႉၶဝ်ႈ မိူင်းထႆးသေ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်း လႄႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈသူၼ်းတုမ်သိုၵ်း AA သေ လႆႈၶဝ်ႈပဵၼ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း သိုၵ်း AA ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပေႃးတေမီးလွင်ႈသူၼ်းတုမ် လွင်ႈၸူႉတုမ် ၵူၼ်းမႂ်ႇ ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေမီး ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် ၼၼ်ႉ လႆႈၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်းတီႈ – Irrawaddy , ELEVEN
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း