ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၵူၼ်းၵေႃႉဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းမေး

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း တီႈဝၢၼ်ႈ(ကျစီး) ဢိူင်ႇ(မိုင်းဟဲ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ မီးပၼ်ႁႃထဵင်မေႃးၵၼ်သေ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် ဢမ်ႇထိင်းတေႃးသလႆႈ လႄႈ ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းၶိုၼ်း မေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၵူၼ်းၵေႃႉဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းမေး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 November 2019 လိၼ်းပူဝ်ႇ (ႁွင်ႉ) ၵျႃႉႁႄး ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းၶိုၼ်းမေးမၼ်းၸၢႆး 5 ၵမ်း သေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢဝ်လွင်ႈတၢင်းပိူင်ပဵၼ် ပွင်ႇလႅင်းပၼ်တီႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႄႈ ယူႇတီႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႆႈၵႂႃႇတီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ် လိၼ်းပူဝ်ႇ သေ ၸႅတ်ႈထၢမ်မၼ်းၸၢႆး ၼႆယဝ်ႉ ၊  ထိုင်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 17 November 2019 ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ လၢႆလၢႆၽၢႆႇ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၶုတ်ႉႁႃ ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႂ်းႁႆႈတီႈၼိုင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ လိၼ်းပူဝ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼၼ်ႉသေ ထူပ်းႁၼ် ယႃႈမ မွၵ်ႈ 3 ၵီးလူဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႆႈပိုတ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း လိၼ်းပူဝ်ႇ (ႁွင်ႉ) ၵျႃႉႁႄး ဝႆႉ 2 လွင်ႈ လွင်ႈဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းမေး ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ လွင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႆ လႆႈႁၼ်ၼႂ်းၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ Tachileik News Agency ဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း