ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း လႄႈ ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူၼ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢိၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 19 : 00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၶၢဝ်ႇယဝ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵႂႃႇပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း လူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမ မိၵ်ႈ WY 1,698,000 မဵတ်ႉ ဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းထူင်ၸၢၼ်ႈ 9 ထူင် တီႈၼိူဝ်လူတ်ႉၵႃး Toyota Hilux Revo သီလမ် လမ်းၼိုင်ႈ ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၵႃး ဢၼ်တေႃႉတၢင်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်သေ လုၵ်ႉတၢင်း ပွၵ်ႉပူင်းထုၼ် ႁေႃႈမႃးတၢင်းပွၵ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ၼႆယဝ်ႉ။

ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၺွပ်းလႆႈၼႆႉ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်း မီး 8,490 သႅၼ်ပျႃးသေ ၵူၼ်းႁေႃလူတ်ႉၵႃး ဢၼ်တေႃႉတၢင်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်းမႃးၼၼ်ႉသမ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးသူၺ်ႇဢွင်ႇ (ႁွင်ႉ) ဢၢႆႈၶမ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ပၢင်ႇလႅင်းသႂ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14 : 50 မူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၵႂႃႇပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း လူတ်ႉၵႃးၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တၢင်ႉသႅင်-မိူင်းသၢတ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈတၢင်ႉသႅင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႄမိူင်းၵူၵ်း ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ 1.5 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇသေ မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၵူတ်ႇထတ်းယူႇၼၼ်ႉ မီးလူတ်ႉၵႃး Vigo လမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈမႃးၸွမ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဝၢၼ်ႈတၢင်ႉသဵင်-ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇယူႇ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ ႁႄႉလူတ်ႉၵႃးလမ်းၼၼ်ႉၵိုတ်း တွၼ်ႈတႃႇတေၵူတ်ႇထတ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶီႇမႃးၼိူဝ်လူတ်ႉၵႃးလမ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵိုတ်းလူတ်ႉၵႃးၶဝ်သေ လႅၼ်ႈပၢႆႈၵႂႃႇပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ၼိူဝ်လူတ်ႉၵႃးလမ်းၼၼ်ႉသေ ၵူတ်ႇထတ်းသိမ်းလႆႈ ယႃႈဢႆႉသ် ၼမ်ႉၼၵ်းမီး 500 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ မီး 10 ပီႇလီႇယၼ်ႇ။

ၵူၼ်းတေႃႉတၢင်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ လူတ်ႉၵႃး လႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢိၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႄမိူင်းၵူၵ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈပၵ်းပိူင်မီးၼၼ်ႉ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း