ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် CCDAC Myanmar တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 360 လၢၼ်ႉပျႃး တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 October 2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈမွၵ်ႈ 12:00 မူင်းၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းတေႃႉတၢင်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် 1 ၵေႃႉ၊ သိမ်းလႆႈပႃး ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ ၼမ်ႉၼၵ်း 16.61 Kg (ဢၼ်သႂ်ႇၼႂ်းဢႅပ်ႇ 1,661 ဢႅပ်ႇ)၊ ယႃႈမႃႉ 2,280,000  မဵတ်ႉ လႄႈ လူတ်ႉၵႃး 12 မၢၵ်ႇ HINO 1 လမ်း၊ တီႈႁိမ်းလၵ်းသဝ် (80/4) ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ-လႃႈသဵဝ်ႈ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတေႃႉတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢွင်ႇလိၼ်း ဢႃႇယု 28 ပီႊသေ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၸၢႆး လုၵ်ႉတီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တေႃႉတၢင်ႇမႃးလႄႈ ဢၢင်ႈတေတေႃႉတၢင်ႇၵႂႃႇတၢင်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 October 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းတေႃႉတၢင်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် 1 ၵေႃႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးလႃႉၵျေႃႇ၊ သိမ်းလႆႈပႃး ယႃႈမႃႉ 135,000 မဵတ်ႉ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 40,500,000 ပျႃး လႄႈ လူတ်ႉၵႃး Toyota Wish 1 လမ်း တီႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းသူႈ-မိူင်းၼွင် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း