ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႄႈ မိူင်းသၢတ်ႇ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ႁူမ်ႈဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉ လႄႈ ယႃႈၼမ်ႉၶႅင် ဢၼ်မီးၵႃႈၶၢၼ် 3,200 သႅၼ်ပၢႆ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ မိူင်းသၢတ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်ႇမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 17:45 မူင်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လႆႈၶၢဝ်ႇသေ ၽွင်းတိုၵ်ႉပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းလူတ်ႉၵႃး ၼႂ်းၵႄႈသႅၼ်ႈတၢင်းမူဝ်ႇတႄႇ ပွၵ်ႉဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လႆႈႁၼ် ၸၢႆးလႃႉဝုၼ်း ၶီႇလူတ်ႈၶိူင်ႈၼမ်းၼႃႈမႃးသေ လူတ်ႉၵႃး TOYOTA CROWN ၸွမ်းမႃးတၢင်းလင် ၸၢႆးၼေႃႇၶမ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးသေ ၸၢႆးၽူး ၶီႇမႃးၸွမ်း ဢၼ်လုၵ်ႈၼႃႈတၢင်းတူၵ်း မုင်ႈၼႃႈမႃးၼႃႈတၢင်းဢွၵ်ႇ၊ ပလိၵ်ႈၸင်ႇၸႂ်ႉၵိုတ်းလူတ်ႉသေ ၵူတ်ႇထတ်းတီႈၶဝ် 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ယႃႈၼမ်ႉၶႅင် 25 Kg တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 2,000 သႅၼ်ႈ ၾူၼ်း 3 လုၵ်ႈ လႄႈ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်း ၵမ်ၸႅတ်ႈထၢမ်တီႈၶဝ်ႈ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈလၢတ်ႈဢွၵ်ႇယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ “ၶဝ်ႁူမ်ႈၵၼ် 3 ၵေႃႉသေ တေႃႉတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ဝၼ်းထီႉ 16 November 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 19:20 မူင်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လႆႈၶၢဝ်ႇၼႅၼ်ႈၼႃသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း ၸၢႆးလၢဝ်ၶိူဝ်း ပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး(ၶ) ဝဵင်းတႃၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်တီႈ ၼႂ်းထူင်ပိူဝ်ႉမၼ်းၸၢႆး ယႃႈမႃႉ 2,000 မဵတ်ႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 2,800,000 ပျႃး (သွင်လၢၼ်ႉပႅတ်ႇသႅၼ်ပျႃးတဵမ်တဵမ်) ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်း CCDAC MYNMAR ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸၢႆးလႃႉဝုၼ်း ဢႃႇယု 35 ပီႊ၊ ၸၢႆးၼေႃႇၶမ်း ဢႃႇယု 25 ပီႊ၊ ၸၢႆးၽူး ဢႃႇယု 37 ပီႊ လႄႈ ၸၢႆးလၢဝ်ၶိူဝ်း ဢႃႇယု 26 ပီႊၼႆႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢႆမီႈ လၵ်ႉလွမ်ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ယႃႈဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈလႅၵ်ႈလႆႈၸႂ် ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉယဝ်ႉ  ၽၢႆႇၽဵဝ်ႉမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တေသိုပ်ႇၸွပ်ႇထတ်းထႅင်ႈ ၽူႈဢၼ်ၵႅဝ်ႇၶွင်ႇၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈသမ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 November 2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 16:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၽႅဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လႆႈၶၢဝ်ႇဝႆႉၼႅၼ်ႈၼႃသေ ၵႂႃႇတင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းသၢတ်ႇ – တႃႈၶီႈလဵၵ်ႉ တီႈၼိူဝ်ၸိၵ်းလွႆသၢမ်သုမ်ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းလူတ်ႉၵႃး TOYOTA HILUX VIGO ဢၼ် ၺီႇလႅင်ႇ ဢႃႇယု 30 ပီႊ ႁေႃႈမႃး လုၵ်ႉမိူင်းတွမ်းသေ မုင်ႈၼႃႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းသၢတ်ႇၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထၢတ်းႁၼ်ယႃႈမႃႉ ဢၼ်သိူင်ႇသိမ်းမႃးၼႂ်းၵႃးမၼ်းၸၢႆး 3,000,000 မဵတ်ႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,200 သႅၼ် လႄႈ ၾူၼ်း 3 လုၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်း CCDAC MYNMAR ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၺီႇလႅင်ႇ ဢႃႇယု 30 ပီႊ ၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢႆမီႈ လၵ်ႉလွမ်ၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ယႃႈဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈလႅၵ်ႈလႆႈၸႂ်  ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈဝဵင်းမိူင်းတွမ်းယဝ်ႉသေ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႉမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တေသိုပ်ႇၸွပ်ႇထတ်းထႅင်ႈ ၽူႈဢၼ်ၵႅဝ်ႇၶွင်ႇၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း