ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တၢႆ 2 ၵေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈမဝ်းလဝ်ႈယဝ်ႉ ဢဝ်မၢၵ်ႇပွမ်းလဵၼ်ႈ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵိၼ်ပီႇယႃႇ/လဝ်ႈ တီႈၼႂ်းလၢၼ်ႉၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ် တီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇသီႇၵိပ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ထူၵ်းမၢၵ်ႇပွမ်း ဢွၵ်ႇမႃးလဵၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး ၵူၼ်းဢၼ်မီးၼႂ်းပၢင် လဝ်ႈ/ပီႇယႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တၢႆ 2 ၵေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈမဝ်းလဝ်းယဝ်ႉ ဢဝ်မၢၵ်ႇပွမ်းလဵၼ်ႈ
“ၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ”

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 July 2020 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 21:00 မူင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ လႄႈ မွင်ႇၸေႃႇ ၸဝ်ႈလၢၼ်ႉၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ် ၼင်ႈၵိၼ်လဝ်ႈ/ပီႇယႃႇ တီႈၼႂ်းလၢၼ်ႉသေ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မဝ်းယဝ်ႉ ထူၵ်းမၢၵ်ႇပွမ်း တီႈၼႂ်းထူင်လၢႆး ဢၼ်မၼ်းၸၢႆး ပႃးၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးလဵၼ်ႈသေ ၵႂႃႇငၢဝ်ႉၺႃးၼဵၼ်မၢၵ်ႇပွမ်း လႄႈ လႆႈတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်း ၸဝ်ႈလၢၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈတၢႆၵႂႃႇဢွင်ႈတီႈပိူင်ႈပဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ − မိူဝ်ႈၽွင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထူၵ်းမၢၵ်ႇပွမ်း တီႈၼႂ်းထူင်ဢွၵ်ႇမႃးလဵၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈလၢၼ်ႉၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ် လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမီးလွင်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈ ယႃႇပေဢဝ်မၢၵ်ႇပွမ်း ဢွၵ်ႇမႃးလဵၼ်ႈ ဝႃႈၼႆယူႇ ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ မၢၵ်ႇလႆႈတႅၵ်ႇ လႄႈ မၢၵ်ႇပွမ်း ပဵၼ်သႅၼ်းလႂ်ၼႆၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉယူႇ လႄႈ တေဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈသီႇၵိပ်ႇ ဢိူင်ႇသီႇၵိပ်ႇၼႆႉ ပေႃးဢဝ်ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူဝ်ႈပီႊ 2014 ဝႃႈၼႆၸိုင်ႈ တေတူၵ်းယူႇဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်တရႃး ဢၼ်ပဵၼ်ၵိင်ႇၽႄ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ၶေႃႈမုၼ်းတီႈ−7 day News

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း