ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈမိူင်းယၢင်းလႄႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ၵေႃႉ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇ တီႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ မိူင်းယၢင်းလႄႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 7 February 2021 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:30 မူင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈယၢင် (Rubber bullets) ႁူမ်ႈပႃးတင်း မၢၵ်ႇၵွင်ႈဢၼ်တႄႉ ယိုဝ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ တီႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇလႄႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ၵေႃႉသေ လူတ်ႉၶိူင်ႈ ႁူမ်ႈပႃးတင်း လူတ်ႉၵႃးၵေႃႈ မီးလွင်ႈလူႉလႅဝ်တင်းၼမ်  ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ တီႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ ၼၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းမီးယူႇ 200 ပၢႆ။ ၽွင်းမိူဝ်ႈၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈႁိမ်း လုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ ဢဝ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈယၢင် (Rubber bullets) ႁူမ်ႈပႃးတင်း မၢၵ်ႇၵွင်ႈဢၼ်တႄႉ ယိုဝ်းသႂ်ႇၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်သေ ဢဝ်ၶွၼ်ႉႁႅမ်  ပေႃႉထုပ်ႉ ယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်လႄႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈ ယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ယဝ်ႉ မီးတပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပွင်ၽွၼ်းပၢင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ (Democratic Karen Benevolent Army – DKBA) ၶီႇၵႃးသၢမ်လမ်း ႁွတ်ႈမႃးတီႈပဵၼ်လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၼၼ်ႉသေ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းယူႇၽၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၶဝ်လႄႈ သဵင်ၵွင်ႈၸင်ႇၵွႆႈယဵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
Photo – 7 DAY tv

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း