ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈယေးငိုၼ်း တီႈမိူင်းၶျၢင်း ၺႃးယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ 3 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ယေးငိုၼ်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းမၢၼ်ႈ (Myanmar Economic Bank) တီႈပွၵ်ႉၵၢင်ဝဵင်း ဝဵင်းတီးတဵင်ႇ မိူင်းၶျၢင်းၼၼ်ႉ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၽၢႆႇၼႃႈယေးငိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းတီးတဵင်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ယေးငိုၼ်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11:30 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 4 ၵေႃႉ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး ၽၢႆႇၼႃႈယေးငိုၼ်းသေ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈယေးငိုၼ်း တီႈမိူင်းၶျၢင်း ၺႃးယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ 3 ၵေႃႉၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း CDF မႃးငွႆးယိုဝ်းလႄႈ ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸင်ႇလႆႈတူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉ၊ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ 3 ၵေႃႉ ယိပ်းဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ ငိုၼ်းဢၼ်မီးၼႂ်းယေးငိုၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃးၵႂႃႇၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း