ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ တိၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇသေ တဵၵ်းတဵင်လွၵ်ႇငိူတ်ႈယွၼ်းငိုၼ်း

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ တိၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇသေ တဵၵ်းတဵင်လွၵ်ႇငိူတ်ႈ ယွၼ်းငိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇတိၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဢဝ်မၢႆမီႈ 342 ၊ မၢႆမီႈ 386 ၊ မၢႆမီႈ 114 သေ  ပိုတ်ႇလွင်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆသေ မိၼ်ႉၵျေႃႇ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းပလိၵ်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ ဢၼ်တိၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈၵႂႃႇသေ တဵၵ်းတဵင်လွၵ်ႇငိူတ်ႈ ယွၼ်းငိုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပလိၵ်ႈ ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝိၼ်းလႅင်ႇ ၊ တိၼ်ႇသူၺ်ႇ ၊ မျၢတ်ႈမိၼ်းသူဝ်း ဝႃႈၼႆ ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇတိၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပၼ်ၶၢဝ်ႇလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇတိၺွပ်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ပိူင်ပဵၼ်မၼ်းတႄႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 December 2019 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 4 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢူးဢၢႆႈၶျၢၼ်း တီႈပွၵ်ႉ(7) ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈမီးလွင်ႈလူဝ်ႇၸႅတ်ႈထၢမ် ဢိတ်းၼိုင်ႈၼႆသေ ႁွင်ႉၵႂႃႇ ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၽူင်းမိူဝ်းတီႈႁိူၼ်း ဢူးဢၢႆႈၶျၢၼ်းသေ လၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈဢဝ်ငိုၼ်း 15 သႅၼ် ၵႂႃႇထုတ်ႇဢဝ်တူဝ် ဢူးဢၢႆႈၶျၢၼ်း ဝႃႈၼႆ ၊ ယွၼ်ႉၼႆလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ဢူးဢၢႆႈၶျၢၼ်း ၸင်ႇယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းသေ ႁွင်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉဝႃႈ တေဢဝ်ငိုၼ်းထုတ်ႇတူဝ်ဢူးဢၢႆႈၶျၢၼ်းၼႆလႄႈ ၸင်ႇတိၺွပ်းလႆႈၸိူဝ်းၶဝ် 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းပလိၵ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိၼ်ႉၵျေႃႇသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇ တိၺွပ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶိုၼ်းတေႃႇသူႈလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇပလိၵ်ႈ လႆႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသေ တိၺွပ်း ဝႃႈၼႆ ၊ ၼႂ်း 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈလႆႈတိူဝ်ႉၺႃး တီႈပွင်ႈၶႃၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။   

ပၺႃးဢူး ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်းၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ပလိၵ်ႈသေတႃႉ သမ်ႉပူၼ်ႉပႅၼ် မၢႆမီႈပလိၵ်ႈသေ တဵၵ်းတဵင်လွၵ်ႇငိူတ်ႈ ယွၼ်းငိုၼ်းတီႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်ၵေႃႈလီ ၊ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၵေႃႈလီ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၸိူဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုၼ်း – BBC
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း