ပလိၵ်ႈလၢဝ်း တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ 6 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ

ပလိၵ်ႈၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းလၢဝ်း တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ တီႈသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်သၢမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တႆး−ထႆး−လၢဝ်း တင်းမူတ်း 6 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ PL Bokeo News လၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 January 2023 ယၢမ်းၵၢင် ၼႂ်ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ 05:00 မူင်းၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်း လၢဝ်း ၼႂ်းဝဵင်းႁူၺ်ႈသၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈမေႃႇၵႅဝ်ႈ မိူင်းလၢဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈလမ်းၸွမ်းလူတ်ႉၵႃး ဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ် လႅၼ်ႈယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇႁူၺ်ႈသၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈမေႃႇၵႅဝ်ႈ မိူင်းလၢဝ်း ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်သၢမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တႆး−ထႆး−လၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေလမ်းၸွမ်းဢမ်ႇႁိုင်သင်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈထူပ်းႁၼ်လူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇၵိုတ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇလႄႈ ၽၢႆႇတၢင်းပလိၵ်ႈလၢဝ်းလႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းသေ ထူပ်းႁၼ်ထူင်ၵေႃႇၸၢၼ်ႈ 24 ထူင် ၼႂ်းမၼ်းသႂ်ႇယႃႈမဝႆႉ 3,000 ႁေႃႇ၊ ၼိုင်ႈႁေႃႇလႂ် မီးယႃႈမ 2,000 မဵတ်ႉ ႁူမ်ႈယႃႈမတင်းမူတ်းမီး 6 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ၵူၼ်းႁေႃႇလူတ်ႉတႄႉ တၢၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵူၼ်းတေႃႉတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တေၼႅတ်ႈၸွမ်းသွၵ်ႈႁႃတူဝ်လႄႈ ဢဝ်မႃးပၼ်တၢမ်ႇ တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း