ပလိၵ်ႈဢိၼ်းတီးယႃးတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉတေႃႇသူင်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ COVID-19 တႃႇမႃးၶၢႆၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ပလိၵ်ႈဢိၼ်းတီးယႃး တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉတေႃႇသူင်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လႄႈ ယႃႈယႃတၢင်ႇမဵဝ်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၽိတ်းမၢႆမီႈ တႃႇဢဝ်မႃးၶၢႆၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢိၼ်းတီးယႃး NDTV ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပလိၵ်ႈ ဢိၼ်းတီးယႃး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ဢၼ်လၵ်ႉတေႃႉတၢင်ႇယႃႈယႃ Covidshield ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ ယႃႈယႃၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ယူတ်းယႃၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸၢႆး (3) ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ မူဝ်ႇရႃႇမႅတ်ႉၽရွၵ်ႉၶၢၼ်း ဢႃႇယု 30 ပီႊ၊ ဢိမ်ႇရင်းၶၢၼ်း ဢႃႇယု 22 ပီႊ လႄႈ ၶျႅပ်ႇရမ်းၵူႇမႃႇဢႃႇၼၼ်ႇ ဢႃႇယု 23 ပီႊၼႆယဝ်ႉ။

ပလိၵ်ႈဢိၼ်းတီးယႃး တီႉၺွပ်းလႆႈၸိူဝ်းၶဝ် 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 22 August 2021 ဢွင်ႈတီႈ ဝဵင်းဢိမ်ႇၾႄႇလ် ၸႄႈမိူင်းမၼိပူႇရသေ တီႉၺွပ်းပႃးလႆႈတင်းသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ် တဝ်ႈယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ဢိၼ်းတီးယႃးႁဵတ်းဢွၵ်ႇ Covidshield ၊ ယႃႈယႃ Remdesivir လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸႄႈမိူင်း မၼိပူႇရ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼႆႉ မီးလႅၼ်လိၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်းမိူင်းၶျၢင်း လႄႈ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယူႇယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈပလိၵ်ႈဢိၼ်းတီးယႃး တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ် ၸိူဝ်းၶဝ် 3 ၵေႃႉဝႆႉသေ သိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၸႅတ်ႈထၢမ် မီးၽူႈလႂ်ၽႂ်လႂ် ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉ လႄႈ လုၵ်ႉတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလႂ်သေ တေႃႉတၢင်ႇၶၢႆထိုင်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။

ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်မီးလႅၼ်လိၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း ၸႄႈမိူင်းမၼိပူႇရ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းၶျၢင်းလႄႈ တိူင်းၸႄႈၵႅင်းၼႆၵေႃႈ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ တႄႇၼႂ်းလိူၼ် June 2021 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းသေ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင် ၵၢင်လိူၼ် August 2021 ၼႆႉမီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 6,000 ပၢႆၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ပရႁိတၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉလၢမ်းၶၢတ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တေမီးၼမ်လိူဝ်သေၼႆႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ Covidshield, Remdesivir လႄႈ ယႃႈယႃပႃႇရႃႇသီႇတမေႃး Paracetamol ၸႃႉၵႂႃႇ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၽႃႈတူမ်းသူပ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၽႄႈလၢမ်းထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း (3) ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇၼႆႉ ၵႃႈၶၼ် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပလိၵ်ႈဢိၼ်းတီးယႃးတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉတေႃႇသူင်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ COVID-19 တႃႇမႃးၶၢႆၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
Photo – Reuters

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵႃႈၶၼ်ယႃႈယႃလႆႈၼမ်လႄႈ တႃႇသိုဝ်ႉၶၢႆယႃႈယႃၼၼ်ႉ ၸင်ႇမီးၵူၼ်းလၵ်ႉတေႃႉ သူင်ႇၶၢႆယႃႈယႃ လူၺ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၽိတ်းမၢႆမီႈသေ ၵိၼ်ၼမ်ႉမျၢတ်ႈ ၶၢႆပၼ်ၵူၼ်းမီးငိုၼ်းၶဝ် သိုဝ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Myanmar Now ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉၼၼ်ႉ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်ဢိၼ်းတီးယႃးႁဵတ်းဢွၵ်ႇ Covidshield ၼႆႉ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈတဝ်ႈလႂ် မီးၵႃႈၶၼ် 80,000 ပျႃး၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းလွၵ်းၵၢတ်ႇၽိတ်းမၢႆမီႈၼၼ်ႉ မီးၵႃႈၶၼ်ယူႇ 20 သႅၼ်ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ယႃႈယႃ Remdesivir ၼႆၵေႃႈ ၼိုင်ႈတဝ်ႈလူင်ၼႆႉ မီးၵႃႈၶၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆတေႃႇၵၼ် 85,000 ထိုင် 400,000 ပျႃး လႄႈ ယႃႈယႃၸွႆႈဢသၢၵ်ႈ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ  RoActemra ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼိုင်ႈတဝ်ႈလႂ် မီးၵႃႈၶၼ်သုင်ထိုင် 65 သႅၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵႃႈၶၼ်ယႃႈယႃၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းတေႃႉတၢင်ႇယႃႈယႃ လူၺ်ႈၽိတ်းမၢႆမီႈၶဝ် မၵ်းမၵ်ႈပၼ်မႃးၼၼ်ႉၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မေႃယႃဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈထတ်းသၢင်လၢတ်ႈဝႃႈ − ယွၼ်ႉဝႃႈယႃႈယႃၸိူဝ်းၼႆႉ လၵ်ႉတေႃႉတၢင်ႇ ၶၢမ်ႈမိူင်းမႃးလႄႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ၵဵပ်းသိမ်းယႃႈယႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၼ်ႈၸႂ်လႆႈဝႃႈ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပိူင်ၵဵပ်းသိမ်း ၸွမ်းၼင်ႇၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ Covidshield ၼႆႉ တေလႆႈၵဵပ်းသိမ်းဝႆႉၼႂ်းႁွင်ႈၵတ်း ဢၼ်မီးႁႅင်းၵတ်း 2 တီႇၵရီႇသႄးသီးယႅတ်ႉ ထိုင် 8 တီႇၵရီႇသႄးသီးယႅတ်ႉဝႆႉယူႇတႃႇသေႇ၊ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် ၽွၼ်းလီယႃႈယႃတေလူတ်းယွမ်းလူင်းသေ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးတေႃႇၵူၼ်း  ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထီႉ 3 August 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပလိၵ်ႈဢိၼ်းတီးယႃး ယၢမ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈယႃ Remdesivir ဢၼ်ပွမ် တႃႇႁူဝ်ၼပ်ႉ 441 တဝ်ႈတီႈလႅၼ်လိၼ် ဢိၼ်းတီးယႃး−မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ဢၢင်ႈလၵ်ႉတေႃႉတၢင်ႇမႃးၶၢႆ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း