ပလိၵ်ႈၼိဝ်းယွၵ်ႉ ထုၵ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းတီႈလုမ်းတြႃး လူၺ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈဝႃႈ ပဵၼ်သၢႆလပ်ႉပၼ်မိူင်းၶႄႇ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်းၶိူဝ်းတိပႅတ်ႉ(Tibet)ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ပဵၼ်ပလိၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၼိဝ်းယွၵ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ လူၺ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈဝႃႈ ပဵၼ်သၢႆလပ်ႉပၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉမိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 21 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်းဢွၵ်ႇမႃးတီႈလုမ်းတြႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶိူဝ်းတိပႅတ်ႉ(Tibet)ၵေႃႉၼႆႉ ဢႃႇယု မီး 33 ပီႊ ၵိူတ်ႇတီႈမိူင်းၶႄႇသေ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်လႆႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈမၼ်းၸၢႆး တိုၵ်ႉယူႇတႂ်ႈပႃႇတီႇၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉမိူင်းၶႄႇ မီးယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇ။ တူဝ်မၼ်းၸၢႆးတႄႉ လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇသဝ်းတီႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ လၢတ်ႈဝႃႈ ထုၵ်ႇၶႄႇတဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ် ယွၼ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းတိပႅတ်ႉ(Tibet) ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးၵူၼ်းၶိူဝ်းတိပႅတ်ႉ(Tibet)ၵေႃႉၼႆႉ မႃးႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ပဵၼ်ပလိၵ်ႈ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ Queen Sections ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၼိဝ်းယွၵ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ မၼ်းၸၢႆးလႆႈႁပ်ႉၶေႃႈသင်ႇ တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၼိဝ်းယွၵ်ႉၼၼ်ႉၵမ်းသိုဝ်ႈ လူၺ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းၸၢႆး လႄႇႁႃၸွပ်ႇဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်း လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၶိူဝ်း တိပႅတ်ႉ(Tibet) တႄႇၸဵမ်ႈမိူဝ်ႈပီႊ 2018 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ပီႊ 2020 ၼၼ်ႉ သူင်ႇပၼ်တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လူၺ်ႈပၼ်ၵႃႈၸၢင်ႈမၼ်းၸၢႆး 10,000 တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ပလိၵ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းတိပႅတ်ႉ(Tibet)ၵေႃႉၼႆႉ ထုၵ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉတီႈလုမ်းတြႃး 4 ဢမုၶတီး ၵဵဝ်ႇလွင်ႈဝႃႈ ယူႇၼိူဝ်ၼင်လိၼ်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်တၢင်ႇမိူင်း ႁူမ်ႈပႃးလွင်ႈဝႃႈ ဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်း လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ် ပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်ၶေႃႈမုၼ်းတီႈပိူၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 21 September 2020 ၼႆႉတူဝ်မၼ်းၸၢႆး လႆႈဢွၵ်ႇမႃးတေႃႇသူႈ တီႈၼႂ်း လုမ်းတြႃးၵမ်းၼိုင်ႈယူႇသေ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လႄႈ လွင်ႈငိုၼ်းလိူၼ်မၼ်းၸၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉတင်းမူတ်းယဝ်ႉၼႆ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ၼင်ႇၼႆ။

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း လႄႈ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၶိူဝ်းတိပႅတ်ႉ(Tibet)ၵူႈမိူင်းမိူင်းၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈ လုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး မၵ်းမၼ်ႈလၢတ်ႈလႆႈတႄႉယဝ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်သၢႆလပ်ႉပၼ် မိူင်းၶႄႇၼႆတႄႉၸိုင် လွင်ႈၼႆႉမၼ်းပိူင်းၼႄႁႂ်ႈႁၼ်လီလႆႈယဝ်ႉဝႃႈ ၶႄႇၼႆႉတဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းၶိူဝ်း တိပႅတ်ႉ(Tibet)ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႉၼႂ်းမိူင်းတိပႅတ်ႉၵူၺ်း ပဵၼ်ၵႂႃႇၵူႈတီႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ 

မိူဝ်ႈပီႊ 1921 ထိုင် 1950 ၼၼ်ႉ တိပႅတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈလွတ်ႈလႅဝ်းဢုပ်ႇပိူင်ႁင်းၶေႃမႃး 30 ပီႊသေ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈပီႊ1951 ၼၼ်ႉ မိူင်းၶႄႇ ၶိုၼ်ႈသိမ်းဢဝ်မိူင်းတိပႅတ်ႉ ယူႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်မိူင်းၶႄႇၶိုၼ်းလႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သႃႇသၼႃႇ ၵူၼ်းၶိူဝ်းတိပႅတ်ႉ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် ၵူၼ်းတင်းၼမ်ႁူႉၸၵ်း တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလိုပ်ႈဢွၵ်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈပီႊ 1959 ၼၼ်ႉယူႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း