ပလိၵ်ႈၽၢႆႇလူလွမ် သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၵူတ်ႇထတ်းဝႂ်ၶပ်းၶီႇ ပေႃးဢမ်ႇမီးထုၵ်ႇမႂ်ငိုၼ်းထႆး 1,000 ဝၢတ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 03 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈၽၢႆႇလူလွမ်သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁႃၵူတ်ႇထတ်းဝႂ်ၶပ်းၶီႇ ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးပႆ တီႈၼိူဝ်သဵၼ်းတၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပေႃးဢမ်ႇပႃးဝႂ်ၶပ်းၶီႇၼႆ ထုၵ်ႇၺႃးမႂ်ငိုၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် ငိုၼ်းထႆး 1,000 ဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ပလိၵ်ႈၽၢႆႇလူလွမ်သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း မၢႆ 119 ၸေႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁႃၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းတၢင်းလူင် ပုင်ႇလူဝ်ႉ၊ သူၺ်ႇပျီႇတႃႇ လႄႈ ၸွမ်းၵၢတ်ႇလႃးႁူႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းသၼ်သၢႆးသေ ပေႃးဢမ်ႇပႃး ဝႂ်ၶပ်းၶီႇၸိုင် ၺႃးမႂ်ငိုၼ်းထႆး 1,000 ဝၢတ်ႇ ၼႆ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မႂ်ငိုၼ်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ ၸုမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၽၢႆႇလူလွမ်သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၶဝ် ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း၊ သဵၼ်ႈတၢင်းၶွႆႈ ပုင်ႇလူဝ်ႉလႄႈ ၶႃႈႁဝ်းတႄႉ ထုၵ်ႇၺႃးမႂ်ငိုၼ်းထႆး 1,000 ဝၢတ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းပလိၵ်ႈလူလွမ်သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၼႆႉ တႄႇပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းဝႂ်ၶပ်းၶီႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ 01 October 2021 သေ ႁႃယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးပႆ လႄႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်း ၽၢႆႇၼႃႈလုမ်းၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈပႂ်ႉၸွမ်း လၵ်းသဝ်ၾႆးၶဵဝ်ၾႆးလႅင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း