ပလိၵ်ႈၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ 7 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ

ၸွမ်းၼင်ႇ Maesaipress လႆႈဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 January 2023 ဝႃႈ ပလိၵ်ႈ ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ထႆး လႆႈလမ်းၸွမ်းလူတ်ႉၵႃး 4 လမ်း လဵၼ်ႈယူႇၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းထိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ် မိူဝ်ႈၶမ်းၶိုၼ်း ဝၼ်းထီႉ 11 January 2023 ယၢမ်း 21:30 မူင်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေလမ်းၸွမ်းဢမ်ႇႁိုင်သင်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းၶဝ်လႅပ်ႈတၼ်းႁူႉတူဝ်သေ ၽႄတၢင်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼိုင်ႈသဵၼ်ႈလႂ် 2 လမ်းလႄႈ ၽၢႆႇတၢင်းပလိၵ်ႈထႆး လႆႈလိူၵ်ႈလမ်း ၸွမ်းလူတ်ႉၵႃး ဢၼ်မီးၽႃႈယၢင်ႁူမ်ႇဝႆႉတၢင်းလင်ၼၼ်ႉတေႃႇထိုင် ႁိမ်းႁွမ်း ဢိူင်ႇဝဵင်း ၸႄႈဝဵင်းထိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးသေ ထူပ်းႁၼ်လူတ်ႉၵႃးၵိုတ်းဝႆႉလမ်း ၼိုင်ႈလႄႈ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ထူင်ၵေႃႇၸၢၼ်ႈ 35 ထူင် ဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉယႃႈမ 3,500 ႁေႃႇ ႁူမ်ႈယႃႈမတင်းမူတ်းမီး 7 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ ၵူၺ်း ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉတႄႉပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၽၢႆႇတၢင်းပလိၵ်ႈထႆး ၶိုၼ်းလမ်းၸွမ်းႁႄႉၵိုတ်းလႆႈ လူတ်ႉၵႃးထႅင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ႁၢင်ႇၵႆၵၼ်တင်းလူတ်ႉဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉမွၵ်ႈ 4−5 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇသေ တီႉၺွပ်း လႆႈၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇလွင်ႈၸႅတ်ႈထၢမ်သေ မၼ်းၸၢႆးယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၵိၼ် ၸၢင်ႈတေႃႉသူင်ႇပၼ်ပိူၼ်ႈၵူၺ်းလႄႈ မိူဝ်ႈတေႃႉသူင်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ တေလႆႈႁပ်ႉၵႃႈ ၸၢင်ႈ 20,000 ဝၢတ်ႇသေ ၽၢႆႇတၢင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တေသိုပ်ႇၸႅတ်ႈထၢမ် တွၼ်ႈတႃႇတီႉၺွပ်းၽူႈၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း