ပလိၵ်ႈၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ တေၶဝ်ႈႁိူၼ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းသေ သွၵ်ႈႁႃၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 14 July 2020 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ လၢတ်ႈႁႂ်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လႄႈ ပလိၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵူႈႁိူၼ်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းႁႃၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဝႃႈၼႆ။

ပလိၵ်ႈၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ တေၶဝ်ႈႁိူၼ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းသေ သွၵ်ႈႁႃၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်း မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ ဢႅတ်ႇဝႃႇတူဝ် ဢႅၼ်ႇယူဝ်ႇ (Eduardo Año) လၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၵၼ်ၶိုၼ်း လႄႈတႃႇႁႂ်ႈလူတ်းယွမ်းလႆႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသေ လႆႈလၢတ်ႈႁႂ်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လႄႈ ပလိၵ်ႈ ၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၵူႈပွၵ်ႉ ၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵူႈႁိူၼ်း သေ ၵူတ်ႇထတ်းႁႃတူၺ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပၼ်ၾၢင်ႉလၢတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပႃးဝႃႈ သင်ဝႃႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ ၵူၼ်းႁိမ်း ႁိူၼ်းႁိမ်းယေး မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉၵၼ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၼႄႉၼမ်း လၢတ်ႈၼႄၼၼ်ႉ လႄႈ သင်ဝႃႈဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉၵၼ်ၶိုၼ်းဝႃႈ တေၸၢင်ႈၺႃး တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ပႃး ဝႃႈၼႆ။

ပလိၵ်ႈၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ တေၶဝ်ႈႁိူၼ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းသေ သွၵ်ႈႁႃၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ၼၼ့် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ လႆႈယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ်ၶိုၼ်း ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးပၢႆ Lockdown ၸိူဝ်းၼႆႉၵမ်ႈၽွင်ႈသေ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉမႃးၵေႃႈ တီႈၼႂ်း ၵုၼ်ဢေးသျႃးၼႆႉ မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ လႆႈပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼမ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃး လႄႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်းမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ဢၼ်မႂ်ႇ ၵေႃႈလႆႈႁၼ် ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃး ၼမ်ႁႅင်းဝႆႉဝႃႈၼႆ။

ဢႅၼ်ႇယူဝ်ႇ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယူႇတီႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းသေ ယူတ်းယႃဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း တီႈႁိူၼ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးယႃႈယႃၵုမ်ႇထူၼ်ႈ  လႄႈ တေဢမ်ႇယူတ်းယႃၵၼ်လႆႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈတေၶဝ်ႈႁိူၼ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းသေ သင်ဝႃႈလႆႈ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵေႃႈ တေဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃးဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ လႄႈယူတ်းယႃပၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈတႃႇယူတ်းယႃၼၼ်ႉၵေႃႈ တေပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ ၸိူဝ်းတၢင်းပဵၼ် ဢမ်ႇႁၢႆႉႁႅင်းၶဝ်ယူႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸူဝ်ႈၽွင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၼႆႉ ၽၢႆႇတၢင်းပလိၵ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ လႆႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ႁူမ်ႈပႃး ၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းႁၢတ်ႈႁၢႆးတင်းၼမ်ၼၼ်ႉ သႂ်ႇၼႂ်းၶွၵ်ႈၶင်ဝႆႉလၢႆၸူဝ်ႈမူင်းသေ ၸင်ႇပွႆႇပွၵ်ႈ မိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၽႂ်မၼ်းလႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸုမ်းပႂ်ႉပႃး သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းၶဝ် ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈၸွမ်းသေ လၢတ်ႈႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ် ယွမ်းၼွမ်းတၢင်းၽိတ်း တေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းမႃးယူႇလႄႈ ၽႅၼ်ႇၵၢၼ်မႂ်ႇပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ ယင်းတေမီးလွင်ႈၵွင်ႉၵဵဝ်ႇၵၼ်တင်း လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းထႅင်ႈသေ တေၸၢင်ႈမီးပၼ်ႁႃမႃးၸွမ်းတၢင်းလင်ထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၼႂ်းမိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီး 57,545 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ် မီး 1,603  ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း  (ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − CAN)

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း