ပိတဵင်ႇ (Britain) တိၺွပ်း ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ဢီႇရၼ်ႇ

ပလိၵ်ႈ ပိတဵင်ႇ (Britain) တိၺွပ်း ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ဢီႇရၼ်ႇ လမ်းၼိုင်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈ Gibraltar ၶွင် ပိတိသျႃႉ (British) ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈ ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပူၼ်ႉပႅၼ် ၶေႃႈႁၢမ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ ဢူးယေႃးပ ဢီးယူႇသေ တၢင်ႇၼမ်ႉ မၼ်းလိပ်း သူင်ႇပၼ် မိူင်းသီးရီးယႃး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 July 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း Gibraltar ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တပ်ႉၼမ်ႉၶွင် ပိတိသျႃႉ (British) သေ တိၺွပ်း Grace 1 ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး တၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် ၶွင်ဢီႇရၼ်ႇ ဢွင်ႈတီႈ ၼမ်ႉၶွင် ပိတဵင်ႇ (Britain) လႄႈ သပဵင်ႇ (Spain) တင်းသွင်မိူင်း ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ဝႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ ၊ ဢွင်ႈတီႈ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ဢီရၼ်ႇ လႆႈထုၵ်ႇတီၺွပ်းၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆၵၼ် တင်း ပိုၼ်ႉတီႈ Gibraltar မွၵ်ႈ 4 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ ဝႃႈၼႆ ၊ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဢီးယူႇ ပိၵ်ႉ ႁႄႉႁၢမ်ႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဢမ်ႇပၼ် ဢီႇရၼ်ႇ တၢင်ႇသူင်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းလိပ်း ၵႃႉၶၢႆယဝ်ႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ် တၢင်းသုတ်း ဢီးယူႇ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဢီႇရၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Fabian Piccardo ၽွင်းလူင် Gibraltar ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ Grace 1 ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ၶွင်ဢီႇရၼ်ႇၼႆႉ တေတၢင်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းလိပ်း ၵႂႃႇသူင်ႇ ပၼ် ႁူင်းၵၢၼ် ႁုင်ၼမ်ႉမၼ်းလိပ်း Banyas တီႈမိူင်းသီးရီးယႃး ၼႆယဝ်ႉ ၊ ႁူင်းၵၢၼ် ႁုင်ၼမ်ႉမၼ်းလိပ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၶွင်ၸုမ်း ဢၼ် ဢီးယူႇ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ ဢူႉယေႃးပ ပိၵ်ႉ ႁႄႉႁၢမ်ႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၼိူဝ် မိူင်းသီးရီးယႃးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Josep Borrell ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း သပဵင်ႇ (Spain) လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ လွင်ႈတႃႇတေ တိၺွပ်း ႁိူဝ်း သၢင်းၽေႃး တၢင်ႇၼမ်ႉ မၼ်းမဵၼ်ၼႆႉ ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈ Gibraltar ဝႃႈၼႆ။

John Bolton ၽူႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမေႇရီႇၵၢၼ် တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈတႃႇတေ တိၺွပ်း ႁူဝ်းသၢင်းၽေႃး တၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်ၼႆႉ ၽၢႆႇဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ မီးလွင်ႈတုၵ်းယွၼ်း ဢမ်ႇမီး ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇလၢတ်ႈလႆႈတေႉတေႉ ဝႃႈၼႆ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉပူၼ်ႉပႅၼ် ၶေႃႈႁၢမ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ ဢူႉယေႃးပ လႄႈ လႆႈတိၺွပ်း မိူၼ်ၼင်ႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉတႄႉ ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢဝ်ၼမ်ႉတွၼ်း ၵႃႉၶၢႆ ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၼႆႉ ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ လႄႈ ဢူၺ်းလီဢမေႇ ရီႇၵၢၼ်ႇ တေသိုပ်ႇ ပိၵ်ႉ ႁႄႉႁၢမ်ႈ သီးရီးယႃး လႄႈ ဢီႇရၼ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢီႇရၼ်ႇတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃးဢီႇရၼ်ႇ ထုၵ်ႇတိၺွပ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ လႄႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – VOA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း