ပိုၼ်ႉတီႈ လွႆဢၢၼ် တေႃႉသၢင်ႇ ပၢင်ႇလေႃႉ RCSS/SSA ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉယဝ်ႉ လႄႈ တေသိုပ်ႇၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး

ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ မီးပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းတင်းၼမ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၽၢႆႇ RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ်လႆႈၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈယူႇလႆႈယဝ်ႉၼႆ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပိုၼ်ႉတီႈ လွႆဢၢၼ် တေႃႉသၢင်ႇ ပၢင်ႇလေႃႉ RCSS/SSA ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉယဝ်ႉ လႄႈ တေသိုပ်ႇၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 05 January 2021 (လိူၼ်ၸဵင်လွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 07:00 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းၽၢႆႇတူၵ်း ဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆး ဢိူင်ႇၼႃးသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တၢင်းႁိုင်ၸမ် 1 ၸူဝ်ႈမူင်း လႄႈ လွင်ႈလူႉသုမ်း တၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသင်။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ − ဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ပိုၼ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈလွႆဢၢၼ် ၊ ဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈပုတ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ လႆႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ၊ RCSS သိမ်းလႆႈတပ်ႉၶဝ်ၼႆတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ TNLA ၵမ်းၵမ်းမႃးငွႆးယိုဝ်း RCSS တိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတွပ်ႇတႅၼ်းလိုပ်ႈလမ်းၶိုၼ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇဢဝ်တီႈယူႇၶဝ် ဢၼ်ၶဝ်ပွႆႇၽႃႈၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၊ ပေႃး TNLA ၶဝ်ႈၵႂႃႇတိုၵ်း ထႅင်ႈၵေႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၸၢင်ႈတေမီးထႅင်ႈ ဢိတ်းဢွတ်းယူႇၵႂႃႈ ၊ ယူႇတီႈ RCSS/SSA တႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈထွႆပၼ်ယဝ်ႉ လႄႈ တေသိုပ်ႇၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇၵူၺ်း ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ် RCSS/SSA ပုတ်ႈဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉ တင်းသဵင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶဝ် ပွၵ်ႈၵႂႃႇယူႇၶိုၼ်းႁိူၼ်း လႆႈလီငၢမ်းယဝ်ႉၼႆ ၶႂ်ႈပွင်ႇလႅင်းပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉၸိူင်ႉၼႆ − လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပိုၼ်ႉတီႈ လွႆဢၢၼ် တေႃႉသၢင်ႇ ပၢင်ႇလေႃႉ RCSS/SSA ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉယဝ်ႉ လႄႈ တေသိုပ်ႇၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26−29 December 2020 သိုၵ်း TNLA လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းထုင်ႉလွႆဢၢၼ်ဝႃႈ ပေႃးလဵင်ႉၶဝ်ႈလဵင်ႉၼမ်ႉ RCSS/SSA ဝႆႉၼႆၸိုင် တေဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်သင် လႄႈ တေၶဝ်ႈယိုဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးလူႉၵွႆတင်းသဵင်ႈ ၼႆလႄႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၸၢၵ်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်းၶႃး ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇၶၢမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈတင်းၼမ်။

ပၼ်ႁႃၼႆႉၵေႃႈ တႄႇပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 November 2015 ၽွင်းသၢႆသိုၵ်း ၼႂ်းတပ်ႉဢုပ်ႉပိူင်ႇ 701 ထုင်ႉမၢဝ်း ၵႂႃႇထွမ်ႇပၢင်သပ်းလႅင်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ယဝ်ႉသေ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇ  လႄႈ မိူဝ်းၽွင်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈသိုၵ်း TNLA လႄႈ RCSS/SSA ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမိူင်းတႆးမိူၼ်ၵၼ်၊ မီးၽူႈၶဵၼ် ပဵၼ်ၵေႃႉလဵဝ် ၼႆလႄႈ  ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇႁၼ်ၽိတ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈပွင်ႇလႅင်းပၼ် လွင်ႈတေၸႂ်ႉသဵင်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းသေ မိူဝ်ႈသၢႆသိုၵ်း RCSS/SSA ႁွတ်ႈထိုင်တီႈႁိမ်းၵွင်းမူးၵဝ်ႇ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၵၢႆႇ ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်း TNLA ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 300 မူၵ်းယိုဝ်း/လွမ်ႉယိုဝ်း လႄႈ ၽၢႆႇ RCSS/SSA လႆႈတူၵ်းသုမ်း ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း 3 ၵေႃႉ ၊ လႆႈႁၢမ် 2 ၵေႃႉ ၊ ဢၼ်ၵႂႃႇမႃးပႆလႆႈလီ မီး 5 ၵေႃႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းမူတ်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းသေ ထုၵ်ႇ TNLA တီႉၺွပ်းလႆႈ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈမီး (ၵမ်းလိုၼ်းထုၵ်ႇ TNLA ႁႅမ်တၢႆယဝ်ႉ) ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ TNLA ပေႃးတေၵိုတ်းယိုတ်း လႆႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ RCSS/SSA ပိုတ်ႇၽၵ်းတူ ႁပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇသေႇ လႄႈ တေၶတ်းၸႂ်ႁႃလၢႆးမၼ်း တႃႇဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း