ပိူင်ၾႅတ်ႇတရႄႇ လႄႈ မိူင်းတႆး

ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ဢွင်ႇပေႉပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႈပႃႈၼမ် ယဵၼ်းပဵၼ်သီလႅင် မိၵ်ႈမၢႆပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၵႂႃႇမူတ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးတႄႉ တေလႆႈႁၼ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မီးလၢႆပႃႇတီႇ မီးလၢႆသီ လေႃးလႄးၵၼ်ၵႂႃႇမူတ်း ပႃးၸဵမ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး တင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီႊ 2010 လႄႈ 2015 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႈပႃႈၼမ်ၼႆႉ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ထုၵ်ႇပႃႇတီႇဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇ ပႃႇတီႇလူင်ၶဝ်ႁူမ်ႇငမ်းဝႆႉသေတႃႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ဢမ်ႇမိူၼ်တၢင်ႇတီႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈၼမ်၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈၼမ်လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈထုၵ်ႇပႃႇတီႇဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇလူင်ၶဝ် ႁူမ်ႇငမ်းဝႆႉတင်းမူတ်း၊ တေလႆႈႁၼ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း တင်းၼမ်၊ တႅၼ်းၽွင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းၼမ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈသၽႃးမိူင်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးမႃးတူၺ်းလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ၊ သုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆးပေႃးၼႆၸိုင် ဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈလႆႈ ၶႂ်ႈပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းမိူင်း။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေလႆႈႁၼ်လၢႆးသၢင်ႈၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆး မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးယူႇၽွင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉသင်ၼႆ ၸူဝ်ႈၵႃႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (2) ပၢၼ် ဢၼ်ၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး တေပဵၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆသေတႃႉ ပီႊ 2020 ၼႆႉတႄႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ လူတ်းယွမ်းလူင်းၵႂႃႇၽွင်ႈယူႇ၊ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တီႈၼင်ႈ တႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း တိူဝ်းလိူဝ်မႃးသေၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ဢမ်ႇမိူၼ်တၢင်ႇတီႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇဝႃႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်၊ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း၊ လွင်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ လွင်ႈၶူဝ်းၶွင် သၽႃႇဝ တီႈလိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈထူပ်းပၼ်ႁႃမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉတင်းၼမ်၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈပေႃးၽဵင်ႇပဵင်းတဵမ်ထူၼ်ႈ ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ဢၼ်ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈပီႊ 2020 ဢၼ်တေၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ပိူင်ၾႅတ်ႇတရႄႇ လႄႈ မိူင်းတႆး
တီႈၼင်ႈတႅၼ်းၽွတီႈၼင်ႈတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (သီလႅင်)၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ (သီၶဵဝ်) လႄႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (သီလိူင်) ပုၼ်ႈတႃႇမိူင်းတႆး ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပီႊ 2015
ပိူင်ၾႅတ်ႇတရႄႇ လႄႈ မိူင်းတႆး
တီႈၼင်ႈတႅၼ်းၽွတီႈၼင်ႈတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (သီလႅင်)၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ (သီၶဵဝ်) လႄႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (သီလိူင်) ပုၼ်ႈတႃႇမိူင်းတႆး ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပီႊ 2020

တႅၵ်ႈၼိူင်းတူၺ်းၽွၼ်းၵၢၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ မီး (55) ၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းလႆႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ မီး (49) ၸႄႈဝဵင်း။

ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸႄႈဝဵင်းဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်း “ဝ” (UWSA) ၸႄႈဝဵင်းပၢင်သၢင်း၊ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ဝၢႆ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼႃးၽၢၼ်း၊ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမႂ်ႇ (4) ၸႄႈဝဵင်းလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းလႃး (1) ၸႄႈဝဵင်း ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း (6) ၸႄႈဝဵင်း ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တူဝ်ႈတင်းဝဵင်းၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၼႂ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း (49) တီႈၼင်ႈ၊ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (12) တီႈၼင်ႈ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း တီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီး (61) တီႈၼင်ႈလႄႈ တီႈၼင်ႈၼႂ်း သၽႃးၸႄႈမိူင်း (သၽႃးမိူင်းတႆး) မီး 98 တီႈၼင်ႈ၊ တီႈၼင်ႈပုၼ်ႈတႃႇ ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း (7) တီႈၼင်ႈ ပေႃးမႃးႁူမ်ႈၵၼ်ပေႃးၼႆၸိုင် သၽႃးမိူင်းတႆးၼႆႉ မီးတႅၼ်းၽွင်း (105) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2015 ၼၼ်ႉသမ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈၸႄႈဝဵင်း (5) ၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်း “ဝ” လႄႈမိူင်းလႃး ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး၊ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ တႃႇ (2) ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ ယွၼ်ႉမီးပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မီး (7) ၸႄႈဝဵင်း ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ တီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (60) ၵေႃႉ ၊ သၽႃးမိူင်းတႆး (103) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပႆႇထိုင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ဢၼ်ပဵၼ်ပႃႇတီႇယႂ်ႇလူင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တေဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆသေတႃႉ ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (15) တီႈၼင်ႈ မိူၼ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ပူၼ်ႉမႃး လႄႈ ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လႆႈတီႈၼင်ႈ (26) တီႈၼင်ႈ လိူဝ်မႃး (2) တီႈၼင်ႈၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) တႄႉတေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃး တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး လိူဝ်သေၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2015 ၼၼ်ႉ လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (15) တီႈ တႃႇၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ သၽႃးမိူင်းတႆး (23) တီႈၼင်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉတႄႉ လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (18) တီႈၼင်ႈလႄႈ သၽႃးမိူင်းတႆး (29) တီႈၼင်ႈဝႃႈၼႆ။

 ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈတႄႉ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ တီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃးယွမ်းလူင်းၵႂႃႇၽွင်ႈယူႇ၊ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2015 ၼၼ်ႉ လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (19) တီႈၼင်ႈ၊ သၽႃးမိူင်းတႆး (33) တီႈၼင်ႈသေတႃႉ ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼႆတႄႉ လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (16) တီႈ၊ သၽႃးမိူင်းတႆး (25) တီႈၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ပႃႇတီႇယႂ်ႇလူင်ၶဝ်ယဝ်ႉ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (TNP) ၵေႃႈလႆႈတီႈၼင်ႈ ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (5) တီႈၼင်ႈ၊ သၽႃးမိူင်းတႆး (7) တီႈၼင်ႈ မိူၼ်မိူဝ်ႈပီႊ 2015 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း (TNP) ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ပႃးၸဵမ်မိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း၊ သီႇသႅင်ႇ၊ ႁူဝ်ပူင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ပဢူဝ်းၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၶႄႉၶဵင်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈယူႇသေတႃႉ ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆယဝ်ႉ။

ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNO) ၵေႃႈ ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း၊ သီႇသႅင်ႇ လႄႈ ႁူဝ်ပူင်း (3) ၸႄႈဝဵင်းသေ လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (3) တီႈၼင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ပီႊ 2015 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆးတႄႉ လႆႈတီႈၼင်ႈ (7) တီႈ တိူဝ်းလိူဝ်မႃးပီႊ 2015 (1) တီႈၼင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း “ဝ” (WNP) ဢၼ်ပဵၼ်ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း “ဝ” (2) ပႃႇတီႇ မႃးႁူမ်ႈၵၼ်သေၶႄႉၶဵင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃး မိူင်းတႆး (2) တီႈၼင်ႈဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်လႆႈ တီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃး (1) တီႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပႃႇတီႇမုၼ်းလႅင်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႃးႁူႇ (LNDP) ၸႄႈဝဵင်းမၢင်ႇမၢင် လႄႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ (SNDP) ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၵူဝ်းၵၢင်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (KDUP) တႄႉဢမ်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေတီႈဝႃႈၼႆ။

ပိူင်ၾႅတ်ႇတရႄႇ လႄႈ မိူင်းတႆး
တီႈၼင်ႈတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (သီလႅင်)၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ (သီၶဵဝ်) လႄႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (သီလိူင်) ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆး ပီႊ 2015
တီႈၼင်ႈတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (သီလႅင်)၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ (သီၶဵဝ်) လႄႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (သီလိူင်) ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆး ပီႊ 2020
တီႈၼင်ႈတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (သီလႅင်)၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ (သီၶဵဝ်) လႄႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (သီလိူင်) ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆး ပီႊ 2020

ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNO) လႄႈ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း “ဝ” (WNP) သွင်ပႃႇတီႇၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈမီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇ August 2020 ပူၼ်ႉမႃး ၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃးပႃႇတီႇ PNO လႄႈ WNP (2) ပႃႇတီႇၼႆႉယူႇ။

ဢူးၸေႃႇမိၼ်းလၢတ်ႉ တႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄးလၢတ်ႈဝႃႈ − ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2015 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပေႃးဢဝ်တူဝ်ႈတၢင်း မိူင်းဝႃႈတႄႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လႆႈသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၼမ်ၼႆသေတႃႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးသမ်ႉ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ လႆႈသဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈလႄႈ တႃႇတေၶွတ်ႇၽွတ်ႈသၽႃးမိူင်းတႆးလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢမ်ႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈလႆႈၼင်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ မိူဝ်ႈပီႊ 2015 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း လႆႈပၼ်တီႈယူႇတႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ (3) ၵေႃႉ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ၽွင်းလူင်၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇမဵဝ်းထုၼ်း (ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ) ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ၶုၼ်ႇယႄးထူၺ်း (ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်း) ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လႄႈ ၸၢႆးလူင်ၵျေႃႇ (ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတဢၢင်း) ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လႄႈ လဵင်ႉလူတူဝ်သတ်းဝႃႈၼႆ။

သၢမ်ပုၼ်ႈၼိုင်ႈပုၼ်ႈၼႂ်းသၽႃး

ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း မၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 161 (ၵ) မီးဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႂ်းသၽႃးတိူင်းလႄႈၸႄႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေလႆႈလိူၵ်ႈတၢင်ႇဢဝ် ႁူဝ်ၼပ်ႉတႅၼ်းၽွင်းၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သၢမ်ပုၼ်ႈ ၼိုင်ႈပုၼ်ႈၶွင် ႁူဝ်ၼပ်ႉတႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2015 ၼၼ်ႉ တႅၼ်းၽွင်းၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆး မီး 103 ၵေႃႉ၊ တႃႇ 34 ၵေႃႉ ပဵၼ်တႅၼ်းၽွင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉသမ်ႉ တႅၼ်းၽွင်းၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆး မီး 105 ၵေႃႉၼႆလႄႈ တႅၼ်းၽွင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေလႆႈမီး 35 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 35 ၵေႃႉလႄႈ တႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃးဝႆႉ (25) တီႈမႃးႁူမ်ႈၵၼ်ပေႃးၼႆၸိုင် လႆႈ (60) ၵေႃႉ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၶိုၼ်းမႃးႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ပဵၼ်ဢူၺ်းလီၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႇတီႇ PNO တင်း ပႃႇတီႇ WNP ဢၼ်လႆႈတီႈၼင်ႈဝႆႉ (9) တီႈၼင်ႈၼႆၸိုင် ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီးဢဵၼ်ႁႅင်းၼမ်ဝႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 မီးဝႆႉၼၼ်ႉ သၽႃးတိူင်းလႄႈၸႄႈမိူင်းၼႆႉ မီးသုၼ်ႇၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈလႆႈ ငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇတႃႇၸႄႈမိူင်း၊ ၶွၼ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ၊ လွင်ႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်းၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်း၊ ၵႃႈၾႆးၾႃႉ၊ ၵၢၼ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇမႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ မီးသုၼ်ႇၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈမၢႆမီႈလႆႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ သုၼ်ႇလႆႈၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးမႃးတႅၵ်ႈၼိူင်းၵၼ်တူၺ်း ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၾႅတ်ႇတရႄႇဢၼ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇမၼ်းပေႃးၼႆၸိုင် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇၼၼ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယင်းတိုၵ်ႉမီးသုၼ်ႇလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈဢေႇႁႅင်းတႄႉတႄႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၵႆႉၵႆႉၸီႉၸမ်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လွင်ႈယူပ်ႈယွမ်း လၢႆးၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၊ ထုၵ်ႇလီမူၼ်ႉမႄး မၢႆမီႈ 2008 ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တေၵႂႃႇၸူး ပိူင်ၾႅတ်ႇတရႄႇပေႃးၼႆၸိုင် သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူၺ်း လွင်ႈယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ သၽႃးၸၼ်ႉတိူင်းလႄႈၸႄႈမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ လွင်ႈယႂ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ပိူင်ၾႅတ်ႇတရႄႇ လႄႈ မိူင်းတႆး
ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ပီႊ 2019

ၸွင်ႇတေပဵၼ်လႆႈၾႅတ်ႇတရႄႇ တႃႇၼႂ်းမိူင်းတႆး

ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ယဝ်ႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) သူင်ႇလိၵ်ႈထိုင် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (48) ပႃႇတီႇ ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႆႉဝႃႈ တႃႇၵေႃႇတင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၾႅတ်ႇတရႄႇၼၼ်ႉ တေဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းပဵၼ်ယႂ်ႇဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႅင်ႈပၢၼ်တၢင်းၼႃႈ ဢၼ်တေ ထိုင်မႃးၼႆႉ ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆးႁိုဝ် သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးပဵၼ်ပုၼ်ႈတႃႇမိူင်းတႆးၼႆ တေလႆႈႁၼ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း (2) ပႃႇတီႇ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) လႄႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) တေၸၢင်ႈၸွႆႈၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇလႆႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၼႆႉ တေလႆႈသိုပ်ႇပႂ်ႉတူၺ်းၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသင်၊ တႃႇတေလၢတ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၸဝ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ပိူင်ၾႅတ်ႇတရႄႇလႄႈမိူင်းတႆး

မိူဝ်ႈပီႊ 2015 ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်းတႄႇၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း မီးသုၼ်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ယူႇမိူၼ်ၵၼ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း မီးလွင်ႈယူပ်ႈယွမ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၵၢၼ်ၸႅၵ်ႇၽႄဢႃႇၼႃႇၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း လႄႈ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆး ယိုင်ႈၶႅၼ်းႁၢင်ႇၵႆၵၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉလၢမ်းၶၢတ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၸူဝ်ႈၵႃႈပႆႇမူၼ်ႉမႄးလႆႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉ ၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယင်းတိုၵ်ႉတေသိုပ်ႇပဵၼ်ၵႂႃႇမိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၼႆၵေႃႈ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းဢၼ်ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်မီးယိူင်းဢၢၼ်းမုင်ႈမွင်းဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းမိူၼ်ၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်မုင်ႈမွင်း ၶႂ်ႈလႆႈမႃးယူႇတႃႇသေႇ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ လွင်ႈၼိမ်သဝ်း လႄႈ လွင်ႈမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼမ် ပႃးၸဵမ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်းပီႇၸူႉၸိတ်ႉၸႃႉၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼမ်လိူဝ်သေတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵႅပ်ႉဢွၼ်ႇၵမ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း ပၢင်တိုၵ်းၸၢင်ႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈလႆႈ ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း၊ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၽိူမ်ႉထႅမ် ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈမႃးတီႈမိူင်းတႆးယူႇတိၵ်းတိၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပၢၼ် NLD တေဢုပ်ႉပိူင်ႇထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း (2) ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈၸင်ႈတူၺ်း ၵူႈပႃႈၵူႈၽၢႆႇ ဝၢင်းၽႅၼ်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလီလီလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေမီး လွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ လွင်ႈၼိမ်သဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ဢၼ်တေၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉ ထုၵ်ႇလီမေႃၸႅၵ်ႇၽႄဢႃႇၼႃႇ ႁႂ်ႈပေႃးၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − Myanmar Now

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း