ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉမၢဝ်း ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းၾူၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 August 2019 ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉမၢဝ်း ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းၾူၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (2) တီႈဝၢၼ်ႈၺွင်ႇပၢင်ႇဢွၼ်ႇ၊ ဢိူင်ႇၼွင်တဝ်း၊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 120 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢိုတ်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်း ပေႃးတေႁူႉမေႃ ၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ႁဝ်းၼႆလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉမၢဝ်း ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ် ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းၾူၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 July 2019 ၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈလိူၼ်တဵမ် မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း (62) ၵေႃႉ၊  မေႃသွၼ် (1) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈမေႃသွၼ် ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်သွၼ်ၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း (1) တႄႇပိုတ်ႇမိူဝ်ႈပီ 2018 သေ၊ ထိုင်မႃး ပွၵ်ႈၵမ်း(2)  ၼႂ်းပီ 2019 ၼႆႉ လႆႈႁၼ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း သႂ်ႇၸႂ် ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်း ၼိူဝ်ၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆးတႄႉတႄႉလႄႈ တေလႆႈဝႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတိူဝ်း ၼမ်မႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်း ပေႃးတေႁူႉၸၵ်း ၾိင်ႈငႄႈ၊ ၾိင်ႈထုင်း သၢႆႁိူဝ်ႇ ၸိူဝ်ႉငိူၼ်ႈ ပိုၼ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်ပီၼႃႈၾႃႉမႂ်ႇမႃး တိုၵ်းသူၼ်း ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းယူႇ ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁႂ်ႈပိုတ်ႇပၼ်ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၵူႈတီႈတီႈဝႃႈၼႆ၊ ၼႂ်းပီၼႆႉ ယွၼ်ႉႁႃမေႃသွၼ် ဢမ်ႇၶိုတ်းလႆႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၺွင်ႇပၢင်ႇဢွၼ်ႇ ဢွင်ႈတီႈလဵဝ် ၵူၺ်းၼႆလႄႈ ဝၢႆးပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ယဝ်ႉ မီးပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ်သေ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း