ပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းထႆး လႄႈ မိူင်းၶႄႇ သူင်ႇငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ၸွမ်းၼင်ႇတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ႁဝ်းၶဝ် မီးၼၼ်ႉသေ ပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း မီးဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး လႄႈ မိူင်းၶႄႇ သူင်ႇငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢိၵ်ႇတင်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 July 2021 (လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း မီးဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး လႄႈ မိူင်းၶႄႇ မီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်သေ ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တႃႇ 2,000,000 ပျႃး (သွင်လၢၼ်ႉပျႃးတဵမ်တဵမ်) သူင်ႇပၼ်တီႈ ၸၢႆးလၢဝ်တွၼ်း ပုၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇသူင်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ၊ ယူႇတီႈ ၸၢႆးလၢဝ်တွၼ်းၵေႃႈ လႆႈဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ သွင်လၢၼ်ႉပျႃးတဵမ်တဵမ် ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း မီးဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး လႄႈ မိူင်းၶႄႇ ၸွႆႈထႅမ်မႃးၼၼ်ႉ သိုပ်ႇသူင်ႇပၼ်တီႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တႃႇ 1,000,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉပျႃးတဵမ်တဵမ်) ဢိၵ်ႇတင်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း တႃႇ 1,000,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉပျႃးတဵမ်တဵမ်) ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 18 July 2021 (လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ငိုၼ်း တႃႇသိုဝ်ႉသိူဝ်ႈၶူဝ်းသိုၵ်းၼႆသေ ပီႈၼွင်ႉၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းမႃးတၢင်း လၢႆးၵၢၼ်တိုၵ်းသူၼ်းပူၵ်းတိုၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸၢႆးၸွမ်၊ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းမႃးတၢင်း ပေႃႈလူင်တေႃးၼ လႄႈ တႆးၵေႃႉၸမ်ၸႂ်လၢႆၵေႃႉလၢႆၸဝ်ႈ ႁူမ်ႈတင်းပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈပူင်ႇယဵင်းၼွၵ်ႈတင်းသဵင်ႈ၊ ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းမႃးတၢင်း ပီႈတလႄႈ ပီႈၼၢင်းၼိင်ႁဝ်းၶဝ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းလမ်းပၢင်း ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ ငိုၼ်းဢၼ်ပီႈၼွင်ႉၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶဝ် ၸွႆႈထႅမ်မႃး တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 19,000 ဝၢတ်ႇ (ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇၵဝ်ႈႁဵင်ဝၢတ်ႇတဵမ်တဵမ်) ပုၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇသူင်ႇပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆလႄႈ ယူႇတီႈၸၢႆးၸွမ် ၶိုၼ်းဢဝ်ငိုၼ်း 19,000 ဝၢတ်ႇ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶဝ် ၸွႆႈထႅမ်မႃးၼၼ်ႉ သိုပ်ႇသူင်ႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈ ၵွင်းမုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇ ယဝ်ႈတူဝ်ႈလီငၢမ်း ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 July 2021 (လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ငိုၼ်း တႃႇသိုဝ်ႉယႃႈယႃ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းႁူင်းယႃ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆသေ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ သူင်ႇငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 7,000 ဝၢတ်ႇ (ၸဵတ်းႁဵင်ဝၢတ်ႇတဵမ်တဵမ်) မိူၼ်ၵၼ်။

ပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းထႆး လႄႈ မိူင်းၶႄႇ သူင်ႇငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

လွင်ႈဢၼ် ပီႈၼွင်ႉၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶဝ် မီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်သေ သူင်ႇငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈလႄႈ ယွင်ႈယေႃးဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇ မၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ် လႄႈ လွတ်ႈၽေးၶဵၼ်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း