ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတီႈ RCSS/SSA ၊ ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၵေႃႈ ၸွႆႈထႅမ်ၽၢႆႇယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း

ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်လႄႈ လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်ၼႆသေ ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၊ သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇၵေႃႈ ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း လႄႈ ယႃႈယႃ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ႁူင်းယႃၽၢႆႇယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပီႈၼွင်ႉတႆးဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸွႆႈထႅမ်သွၵ်းတိၼ်ၶဵဝ် တင်းၼမ် 100 ၵူႈ တီႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းၵႃႈယႃႈယႃ လႄႈ ယႃႈယႃ တီႈႁူင်းယႃၽၢႆႇယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,000,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉပျႃးတဵမ်တဵမ်) ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် RCSS/SSA ၼႆႉ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ လႄႈ  ယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း