ပီႈၼွင်ႉတႆး လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ၸွႆႈထႅမ်ယႃႈယႃ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆသေ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်း ၼွၵ်ႈမိူင်း လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းထႆး လႄႈ ၸုမ်းၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ၵၢတ်ႇၶွင်းတိူၺ်း မိူင်းၵွၵ်ႇ ဢၼ်မီး ၸၢႆးၼေႃႇၶိူဝ်း မိူင်းလွႆ ၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉသေ ဢိၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉမၢဝ်း လႆႈႁူမ်ႈႁႅင်းတူဝ် ႁႅင်းငိုၼ်းၵၼ်တင်းၼမ်သိုဝ်ႉယႃႈယႃ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တၢမ်ႈတီႈတူဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လႄႈ ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉမၢဝ်း ၸွႆႈထႅမ်မႃးၼၼ်ႉ တေမီး မိူၼ်ၼင်ႇယႃႈယႃ တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းႁူင်းယႃ  တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 150,000 ဝၢတ်ႇ၊ ၶဝ်ႈသၢၼ် (100) ထူင် သၢင်ႉငိုၼ်း 100,000 ဝၢတ်ႇ၊ ၼမ်ႉမၼ်း (20) ထူင်ၸၢၼ်ႈ၊ ၽႃႈဝႆ (900) ၽိုၼ် လႄႈ မူင်တိၼ် (800) ၵူႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းမီး ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ၵၢတ်ႇၶွင်းတိူၺ်း မိူင်းၵွၵ်ႇ ဢဝ်ပႃႇလၶျွင်ႇ (450) ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ လႄႈ ပႃဢႅပ်ႇ (25) တိူၵ်ႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 40,000 ဝၢတ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် တင်းမူတ်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် တင်းသဵင်ႈသေ လႆႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈၽိုၼ်ဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၵိုၵ်းပိုၼ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 22 November 2020 ၼႆႉၵေႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၼၢႆး ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတင်းၼမ် ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း